ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50370000-3182

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพสหานครที่สำเร็จการศกึษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป้น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตดินแดงจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง มีสุขภาพอนามัย แข็งแรงสมบูรณ์ 3.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่ว่ายน้ำไม่เป็น จำนวน 2440 คน มีทักษะในการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-23)

15.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเตรียมจัดซื้อชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียน 2.โรงเรียนในสังกัดฯ จะดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ให้กับนักเรียนชั้น ป.3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน และรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 3
:จัดหาชุดว่ายน้ำ
:30%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :31/12/2019
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากรและสถานที่
:20%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :01/12/2019
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสอนว่ายน้ำ
:30%
เริ่มต้น :01/01/2020
สิ้นสุด :01/01/2020
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3182

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3182

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **