ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ : 50370000-3183

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดบรรยากาศ่สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวเพราะสื่อการเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนให้ครูได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร และได้มีมาตรฐานจึงมีความจำเป็นและเพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่ม่ีคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นแนวทางในการผลิตสื่อฯ ของครูในโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้น

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นใช้ในโรงเรียน 3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตดินแดงทุกโรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลายมิติ วีดีทัศน์ เพื่อการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ฯลฯ สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ด้านคุณภาพ ครูและนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร และตรงตามความต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนอันจะทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-17)

10.00

17/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากเงินประมาณงวดที่ 3 ไม่ได้รับการจัดสรร และตามหนังสือที่ กท 0806/6222 ลงัวนที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักการศึกษาขอแจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนได้ครบทุกขั้นตอน จึงกำหนดให้ปรับแผนการดำเนินการ โดยให้ทุกโรงเรียนรายงานเฉพาะการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เท่านั้น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเงินประมาณงวดที่ 3 ไม่ได้รับการจัดสรร และตามหนังสือที่ กท 0806/6222 ลงัวนที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักการศึกษาขอแจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนได้ครบทุกขั้นตอน จึงกำหนดให้ปรับแผนการดำเนินการ โดยให้ทุกโรงเรียนรายงานเฉพาะการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เท่านั้น

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเงินประมาณงวดที่ 3 ไม่ได้รับการจัดสรร และตามหนังสือที่ กท 0806/6222 ลงัวนที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักการศึกษาขอแจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนได้ครบทุกขั้นตอน จึงกำหนดให้ปรับแผนการดำเนินการ โดยให้ทุกโรงเรียนรายงานเฉพาะการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เท่านั้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-22)

10.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-23)

10.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด และโรงเรียนในสังกัดฯ จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด และโรงเรียนในสังกัดฯ จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-27)

10.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน และรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุในการผลิตสื่อต่างๆ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการผลิตสื่อ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ทดลองใช้สื่อ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3183

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3183

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **