ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเสร้มสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 50370000-3184

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร.5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าให้จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชน กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดการศึกษาและให้ความสำคัญของการศึกษาและให้ความสำคัญของการศึกษา โดยจัดแผนบริหาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดนโยบายด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้ารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดา ในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน และการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม มีการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรม ด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษ และนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนีรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบสหกรณ์อันเป็นรากฐานที่สำคัญมรการส่งเสริมคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออมก่อให้เกิดทักษะชีวิตเพื่อวิถีชีวิตอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพในโรงเรียนของตนเอง 2.เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริ 3.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถปรับ ประยุกต์แนวทางการดำเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

-ผู้บริหารโรงเรียน ครูเกษตร ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา ครูผู้ดูแลกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนวิชูทิศและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-23)

100.00

23/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 1.โรงเรียนวิชูทิศ ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 1)กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ 2)กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 3)กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย 4)กิจกรรมอาหารกลางวันและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 5)กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงาม 6)กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์ 2.กิจกรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 1.งานห้องสมุด 2.กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานแบละพัฒนาสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-23)

80.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-26)

80.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวิชูทิศ จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ทางการเกษตร 2. ค่าอุปกรณ์กีฬา/เครื่องชั่งน้ำหนัก/ที่วัดส่วนสูง 3. ค่าอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 4. ค่าพัฒนาห้องสหกรณ์ 5. ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนวิชูทิศ 1.ดำเนินการกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 1)กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ 2)กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 3)กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกาย 4)กิจกรรมอาหารกลางวันและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 5)กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงาม 6)กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์ 2.กิจกรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 1.งานห้องสมุด 2.กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานแบละพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3.เตรียมเอกสารการเบิกจ่ายในรายการค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และรอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออมุมัติโครงการ และฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวิชูทิศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดหาวัสดุโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัตินำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ประชุมคณะวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรม
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **