ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50370000-3185

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับ ที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้โรงเรียน นักเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ 1 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3 นักเรียน โรงเรียน มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : รงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ย. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 64,200 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน ดังนี้ -เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000 บาท -เดือน ก.ย. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 109,200 บาท 3.โรงเรียนสามเสนนอก เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน ดังนี้ -เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 199,200 บาท -เดือน ก.ย. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 201,600 บาท 4.ผลการเรียนของเรียน ดังนี้ -โรงเรียนวิชากร ชั้นอนุบาล1-ป.6 จำนวน 1,104 คน มีผลการเรียนผ่าน 1,104 คน -โรงเรียนวิชูทิศ ชั้นอนุบาล1-ป.6 จำนวน 1,127 คน มีผลการเรียนผ่าน 1,127 คน ชั้นม.1-ม.6 จำนวน 700 คน มีผลการเรียนผ่าน 689 คน มีผลการเรียนไม่ผ่าน 11 คน เนื่องจากขาดเรียนต่อเนื่องนาน -โรงเรียนสามเสนนอกฯ ชั้นอนุบาล1-ป.6 จำนวน 2,439 คน มีผลการเรียนผ่าน 2,439 คน ชั้นม.1-ม.3 จำนวน 412 คน มีผลการเรียนผ่าน 409 คน มีผลการเรียนไม่ผ่าน 3 คน เนื่องจากขาดเรียนต่อเนื่องนาน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง 3 โรงเรียน ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ -ตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ป.6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4,670 คน มีผลการเรียนผ่าน 4,670 คน -ชั้นม.1-ม.6 จำนวน 1,112 คน มีผลการเรียนผ่าน 1,098 คน มีผลการเรียนไม่ผ่าน 15 คน เนื่องจากขาดเรียนต่อเนื่องนาน 2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนตามปกติ 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 54,000 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนิสงหาคม 2563 3.โรงเรียนสามเสนนอ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน 5.ค. 63 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 199,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-17)

75.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาอังกฤษปกติ 1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 85,800 บาท 2.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 54,000 บาท 3.โรงเรียนสามเสนนอก เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 192,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 175,800 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน มี.ค. 63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 14,400 บาท 4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 29,400 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 75,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ม.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 62,400 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 175,800 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ม.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 112,800 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 57,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 177,600 บาท และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 199,200 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 105,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 57,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 5 คน เป็นเงิน 190,200 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 108,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-22)

45.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-17)

20.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 5 คน -โรงเรียนวิชูทิศ จำนวน 3 คน -โรงเรียนวิชากร จำนวน 2 คน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำสัญญาจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสอน
:45%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและรายงานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3185

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3185

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **