ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสอนภาษาจีน : 50370000-3186

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสัวกัดในกรุวเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบันสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้าและภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายการศึกษาเห็นดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 3 โรงเรียน

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ระดับประถมศึกษา จัดสอนภาษาจีนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 1829 คน - ระดับมัธยมศึกษา จัดสอนภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1063 คน รวมจำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 2892 คน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนวิชากร และโรงเรียนสามเสนนอก ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอน และเบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ย. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 31,300 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน ดังนี้ -เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 88,800 บาท -เดือน ก.ย. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 81,600 บาท 3.โรงเรียนสามเสนนอก เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน ดังนี้ -เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 98,000 บาท -เดือน ก.ย. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 48,000 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการเรียนของนักเรียน ตามโครงการสอนภาษาจีน 1.โรงเรียนสามเสนนอกฯ ชั้นป.4-ม.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,404 คน ผลการเรียนผ่าน 1,403 คน ไม่ผ่าน 1 คน 2.โรงเรียนวิชูทิศ ชั้นป.4-ม.6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,076 คน ผลการเรียนผ่าน 1,065 คน ไม่ผ่าน 11 คน (ขาดเรียนต่อเนื่องนาน) 3.โรงเรียนวิชากร ชั้นป.4-ป.6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 397 คน ผลการเรียนผ่าน 397 คน สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง 3 โรงเรียน ดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,877 คน มีผลการเรียนผ่าน 2,505 คน มีผลการเรียนไม่ผ่าน 12 คน (เนื่องจากขาดเรียนนาน) 2.โรงเรียนในสังกัดฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ส.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 28,800 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ เตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือนสิงหาคม 2563 3.โรงเรียนสามเสนนอก เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 98,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-17)

75.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาจีนปกติ 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 28,800 บาท 2.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 53,400 บาท 3.โรงเรียนสามเสนนอก เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 98,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 72,599 บาท เดือน มี.ค. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,600 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน มี.ค. 63 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ.63 4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 24,000 บาท เดือน มี.ค. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 4,800 บาท 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน มี.ค. 63 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ม.ค. 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 26,400 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ. 63 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ก.พ. จำนวน 2 คน เป็นเงิน 91,200 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ม.ค. 63 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 81,000 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 24,000 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 86,400 บาท และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ม.ค. 63 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 96,400 บาท 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน ธ.ค. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 75,00 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ม.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 24,000 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 88,000 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62 3.โรงเรียนวิชูทิศ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 2 คน เป็นเงิน 80,400 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-22)

45.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาจีน 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-17)

20.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 2 คน -โรงเรียนวิชูทิศ จำนวน 2 คน -โรงเรียนวิชากร จำนวน 1 คน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาจีน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3186

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3186

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **