ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น : 50370000-3187

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในสังคมโลกปัจจุบันการรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป้นที่เลี่ยงไม่ได้เพราะภาษีมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการและเพื่อการประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมะภาพที่ดีอย่าวถูกต้องและเหมาะสม มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลก การสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ยึดหลักการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางในการกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ หลักสูตรได้กำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้น ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดทำรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ขึ้นไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก 1 ภาษา

50370700/50370700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสามเสนนอก จำนวน 414 คนมีความรู้ความเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นที่เรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาจีนญี่ปุ่นตามปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนกันยายน 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการเรียนนักเรียน ตามโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ ชั้นม.1-ม.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินกา่รสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 402 คน ผลการเรียนผ่าน 402 คน 2.โรงเรียนสามเสนนอก ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาจีนญี่ปุ่นตามปกติ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 1 คน จำนวนเงิน 26,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-17)

75.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นปกติ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน 1 คน จำนวนเงิน 22,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...4.อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และเปิดภาคเรียที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียยนที่2/2562 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียยนที่2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 26,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โรงเรียนสามเสนนอกฯ ดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 1)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 17,400 บาท 2)เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-20)

50.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 6,600 บาท และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-22)

45.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน 2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่น 4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-17)

20.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.เสนอและขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น -โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 1 คน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาญี่ปุ่น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาญี่ปุ่น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำสัญญาจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสอน
:45%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3187

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3187

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **