ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50370000-3189

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศศิกาญจน์ ผ่องนิคม โทร. 5364

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยภัยต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะทุกเส้นทางให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม 2. เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและประชาชนที่พักอาศัย และผู้ที่สัญจรไป-มา 3. เพื่อเพิ่มความสว่างเพียงพอในถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

-ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 500 ดวง - ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 10 ดวง - ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 100 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน กันยายน 2563 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน กันยายน 2563 จำนวน 31 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 1,368 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 74 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-28)

98.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... . การติดตั้งไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 19 ดวง 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 37 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 จำนวน 1,337 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 จำนวน 74 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-07-30)

96.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... . การติดตั้งไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 14 ดวง 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 212 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,300 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - กรกฎาคม 2563 จำนวน 55 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-29)

95.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. การติดตั้งไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 12 ดวง 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 215 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 1,088 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 41 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-29)

92.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2563 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 415 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 873 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 29 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-28)

90.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน เมษายน 2563 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน เมษายน 2563 จำนวน 18 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 458 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 29 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-03-27)

88.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2563 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 140 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 440 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 29 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2563 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 216 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 300 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน มกราคม 2563 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน มกราคม 2563 จำนวน 18 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 84 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 29 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน ธันวาคม 2562 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ดวง รวมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พฤศจิกายน 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 29 ดวง รวมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เดือน พฤศจิกายน 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 66 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งแผนให้สำนักการโยธาแล้วตามหนังสือที่ กท 7603/7651 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 1. ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 29 ดวง 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 ดวง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-19)

5.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3189

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3189

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **