ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ : 50370000-3190

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ท่อระบายน้ำในถนน/ตรอก/ซอย ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว หมายถึง การล้างทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายได้ตามปกติ กำจัดสิ่งอุดตันที่จะทำให้น้ำ ไม่สามารถไหลได้อย่างสะดวก

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง

เป้าหมายของโครงการ

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยแรงงานเขต จำนวน 52 ซอย ความยาว 25,266 เมตร -จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 1) จำนวน 70 ซอย ความยาว 42,953 เมตร -จ้างเหมาเอกชน (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย ความยาว 10,002 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-29)

95.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 52 ซอย (ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว) 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยจ้างเหมา (ครั้งที่ 1) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 70 ซอย 3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ครั้งที่ 2) จำนวน 13 ซอย (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกา)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-28)

85.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน เมษายน 2563 จำนวน 13 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563 จำนวน 46 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย 3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย (ส่งมอบงานแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-27)

85.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 33 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 70 ซอย 3. จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 ซอย อยู่ระหว่างนัดลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-02-28)

81.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมาเรียบร้อยแล้ว (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 70 ซอย

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-01-27)

78.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-01-13)

78.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 26 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน มกราคม 2563 จำนวน 5 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จำนวน 70 ซอย

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-25)

70.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 5 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 20 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 33 ซอย ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 65 ซอย

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-11-28)

32.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 7 ซอย รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 15 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 14 ซอย รวมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 32 ซอย

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-10-19)

21.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขต เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8 ซอย 2. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำจ้างเหมา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 18 ซอย

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3190

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3190

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **