ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพื้นที่กรุงเทพกลาง : 50370000-3191

สำนักงานเขตดินแดง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า “เมืองเวนิสแห่งตะวันออก” ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง กลุ่มกรุงเทพกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 1.2 คลองโอ่งอ่างบางลำพู 1.3 คลองเปรมประชากร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มเขตกรุงเทพกลางจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 25693 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 ได้มีการแบ่งคลองในความรับผิดชอบ คือ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตราชเทวี ดูแลรับผิดชอบคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-25)

8.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-28)

6.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการแบ่งพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-19)

5.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานกับกลุ่มเขตกรุงเทพกลางในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพคลอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:. ประชุมกลุ่มกรุงเทพกลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0910

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 50
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **