ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพื้นที่กรุงเทพกลาง : 50370000-3191

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า “เมืองเวนิสแห่งตะวันออก” ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง กลุ่มกรุงเทพกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพกลางและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 1.2 คลองโอ่งอ่างบางลำพู 1.3 คลองเปรมประชากร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง เก็บขยะทางเท้าริมคลอง ล้างถนนทางเท้าริมคลอง ทาสีสะพานข้ามคลอง รื้อย้ายแผ่นป้ายโฆษณาริมคลอง การสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-28)

70.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-28)

30.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-03-27)

22.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองหลอดวัดราชบพิตร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. การเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ 2. การปลูกต้นไม้ 3. กวาดและล้างทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กลุ่มเขตกรุงเทพกลางจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 25693 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น 5 อาคาร 2 ได้มีการแบ่งคลองในความรับผิดชอบ คือ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตราชเทวี ดูแลรับผิดชอบคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-25)

8.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-28)

6.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการแบ่งพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-19)

5.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานกับกลุ่มเขตกรุงเทพกลางในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพคลอง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:. ประชุมกลุ่มกรุงเทพกลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0910

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **