ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) : 50370000-3192

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวารินทร์ บุญภมร โทร. 5363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อติดตั้งแผงตกแต่งอาคารสำหรับบังแดด (SOLAR SHADING) อาคาร 6 พื้นที่ประมาณ 615 ตร.ม. - เพื่อปรับปรุงหลังคาต่อจากกันสาด ชั้นที่ 1 อาคาร 6 พื้นที่ประมาณ 52 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยจัดจ้างผู้รับจ้างมาทำการปรับปรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-28)

100.00

28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-27)

95.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-28)

80.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นัดตรวจรับงานวันที่ 3 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 1. ติดตั้งแผงตกแต่งอาคารสำหรับบังแดด (SOLAR SHADING) อาคาร 6 พื้นที่ประมาณ 615 ตร.ม. 2. ปรับปรุงหลังคาต่อจากกันสาด ชั้นที่ 1 อาคาร 6 พื้นที่ประมาณ 52 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-28)

8.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-19)

5.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกวดราคา (วันที่ 9-17 ต.ค.62) ยื่นข้อเสนอวันที่ 18 ต.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **