ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ : 50370000-3194

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวารินทร์ บุญภมร โทร. 5363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานต้นไทร พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. - เพื่อติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ใต้โคมสนามกีฬาโรงเรียน - เพื่อปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้นที่ 1 ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชานพักบันได ชั้นที่ 1 - 4 อาคาร 4 - เพื่อหลังอาคาร 2 พื้นที่ประมาณ 620 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงโรงโรงเรียนวิชูทิศ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยจัดจ้างผู้รับจ้างมาทำการปรับปรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-28)

100.00

28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-27)

90.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-25)

80.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานต้นไทร พื้นที่ประมาณ 205 ตร.ม. 2. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ใต้โคมสนามกีฬาโรงเรียน 3. ปรับปรุงห้องน้ำครู ชั้นที่ 1 ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชานพักบันได ชั้นที่ 1 - 4 อาคาร 4 4. เพื่อหลังอาคาร 2 พื้นที่ประมาณ 620 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-19)

5.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันประกอบการทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **