ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยเลิศแก้ว : 50370000-3196

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว 2. เพื่อปรับปรุงผิวจาจรให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 3. เพื่อการจราจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

เป้าหมายของโครงการ

2.1 ทุบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 651 ตร.ม. 2.2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 328 ม. 2.3 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 57 บ่อ 2.4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 118 ม. 2.5 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 42 บ่อ 2.6 สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 608 ม. 2.7 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 651 ตร.ม. 2.8 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,403 ตร.ม. 2.9 สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 373 ตร.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-06)

100.00

6/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-09-28)

47.00

28/09/2563 : ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก สร้างรางวีและไหล่ทาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-08-28)

45.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-29)

35.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุบสกัดพื้น ค.ส.ล. เดิม เพื่อวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ ://รอการประปาวางท่อประปาชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-29)

25.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือประสานการประปาเข้าดำเนินย้ายท่อประปาชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ ://ท่อประปากีดขวางการวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-05-29)

22.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประปาเข้าดำเนินย้ายท่อประปาชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ ://แนวท่อประปากีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-28)

20.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานการประปาเข้าดำเนินย้ายท่อประปาชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ ://การประปายังไม่ได้เข้าดำเนินการย้ายท่อประปาชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-03-27)

16.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตดินแดงมีหนังสือที่ กท 7603/1688 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานประปาสาขาพญาไทให้เร่งเข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา และสำนักงานการประปาสาขาพญาไท มีหนังสือที่ มท 5440-2-2.2/10238 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แจ้งว่าอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเข้าดำเนินการได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ ://ท่อประปากีดขวางแนววางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-28)

15.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ย้ายท่อประปาชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ ://ท่อประปากีดขวางการวางท่อระบายน้ำ

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-27)

12.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (การประปาวางท่อประปาชั่วคราว)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-11-28)

6.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-19)

5.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3196

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3196

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0909

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **