ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยอินทามระ 55 : 50370000-3198

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว 2. เพื่อปรับปรุงผิวจาจรให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 3. เพื่อการจราจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

เป้าหมายของโครงการ

2.1 ทุบทุบรื้อขอบบ่อพัก ค.ส.ล. เดิมและสร้างขอบบ่อพักใหม่ ตามแบบ ท.60/29 พร้อมฝาบ่อพักชนิดฝาเรียบ (ฝา ค.ส.ล. ฝาใหญ่) ตามแบบ ท.60/29 จำนวน 32 บ่อ 2.2 ทุบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 388 ตร.ม. 2.3 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 388 ตร.ม. 2.4 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 388 ตร.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-28)

100.00

28/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-27)

95.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-28)

90.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-27)

80.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา 2.2 ทุบรื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 388 ตร.ม. 2.3 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 388 ตร.ม. 2.4 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 388 ตร.ม.

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเข้าดำเนินงานปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-28)

8.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-19)

3.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3198

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3198

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0909

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **