ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50370000-3199

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว

เป้าหมายของโครงการ

- ซ่อมแซมไหล่ทาง ซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมป้ายชื่อซอย ซ่อมแซมทางเท้า ในพื้นที่เขตดินแดง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,308.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 490,074.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 431,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 4. ครั้งที่ 4 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก 13 จากบ้านเลขที่ 352 ถึงบ้านเลขที่ 525/1 เป็นเงิน 486,865.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 5. ครั้งที่ 5 ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝารางวี ซอยประชาสงเคราะห์ 10 เป็นเงิน 493,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 6. ครั้งที่ 6 ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝารางวี ซอยวิภาวดีรังสิต 16/33 เป็นเงิน 497,000.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,308.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 490,074.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 431,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 4. ครั้งที่ 4 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก 13 จากบ้านเลขที่ 352 ถึงบ้านเลขที่ 525/1 เป็นเงิน 486,865.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา) 5. ครั้งที่ 5 ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝารางวี ซอยประชาสงเคราะห์ 10 เป็นเงิน 493,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา) 6. ครั้งที่ 6 ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝารางวี ซอยวิภาวดีรังสิต 16/33 เป็นเงิน 497,000.-บาท (ดำเนินการตามสัญญา)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,308.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 490,074.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 431,200.-บาท (เบิกจ่ายเงินแล้ว) 4. ครั้งที่ 4 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก 13 จากบ้านเลขที่ 352 ถึงบ้านเลขที่ 525/1 เป็นเงิน 486,865.-บาท (ลงนามสัญญา) 5. ครั้งที่ 5 ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝารางวี ซอยประชาสงเคราะห์ 10 เป็นเงิน 493,000.-บาท (หาตัวผู้รับจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ ://มีการชะลอการใช้จ่ายงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,308.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 490,074.-บาท (เบิกจ่ายแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 431,200.-บาท (ส่งใบขอเบิกแล้ว)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,308.-บาท (ส่งใบขอเบิกแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 490,074.-บาท (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 431,200.-บาท (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,308.-บาท (ส่งเอกสารให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 490,074.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 431,200.-บาท (ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อลอด ท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝา) 4. ครั้งที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 3 เป็นเงิน 487,000.-บาท (สำนักงบประมาณแจ้งยกเลิกเงินประจำงวด)

** ปัญหาของโครงการ :ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครั้งที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 3 เป็นเงิน 487,000.-บาท (สำนักงบประมาณแจ้งยกเลิกเงินประจำงวด)

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,000.-บาท (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 491,000.-บาท (ส่งมอบงานแล้ว) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 432,000.-บาท (ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อลอด ท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝา) 4. ครั้งที่ 4 ซอยรัชดาภิเษก 3 เป็นเงิน 487,000.-บาท (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ครั้งที่ 1 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,000.-บาท (ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ) 2. ครั้งที่ 2 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 491,000.-บาท (เตรียมพื้นที่หน้างานเพื่อปูแอสฟัลต์คอนกรีต) 3. ครั้งที่ 3 ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 432,000.-บาท (รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง) 4. ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 466,000.-บาท (ลงนามสัญญาแล้ว) 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 491,000.-บาท (นัดลงนามสัญญา) 3. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด เป็นเงิน 432,000.-บาท (จัดทำราคากลาง)

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง 1. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด 3. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หาตัวผู้รับจ้าง 1. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยโรงเรียนราชประสงค์ถึงระยะที่กำหนด 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 9 ถึงระยะที่กำหนด 3. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำจากซอยจตุรทิศ 2 แยก 23 ถึงระยะที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-19)

3.00

19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3199

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3199

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0909

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **