ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย : 50370000-3200

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววัชราพร ปังอุทา 0879952317

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดงจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่มาพักอาศัยให้ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50370400/50370400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 3.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการชะลอการจัดซื้อจัดจ้างตัวอย่างผัก ใขช่วงเม.ย.ทำให้การทำเบิกจ่ายค่อนข้างล้าช้าค่ะ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด ทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างล่าช้าค่ะ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานศึกษาและซูเปอร์มาร์เก็ต 2.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานศึกษาและซูเปอร์มาร์เก็ต 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานศึกษาและซูเปอร์มาร์เก็ตทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1) ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารจำนวน 30 ร้าน ผ่านทั้งหมด สถานที่สะสมอาหารจำนวน 32 ร้าน สถานศึกษาจำนวน 3 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 2 แห่ง 2) ด้านเคมี -ยาฆ่าแมลง 60 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอร์มาลีน 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารฟอกขาว 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กรดแร่ 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3) ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 245 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 18 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานประกอบการในพื้นที่เขตดินแดง 2.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการ 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานประกอบการทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1. ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ จำนวน 45 ร้าน 2. ด้านเคมี - ยาฆ่าแมลง จำนวน 40 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอกขาว จำนวน 50 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ จำนวน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารโพลาร์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กันรา จำนวน 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3. ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 245 ตัวอย่าง ผ่าน 227 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 18 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีค่ะ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า 2.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า ผลการตรวจ มีดังนี้ 1. ด้านกายภาพ -ตรวจสุขลักษณะร้านจำหน่ายอาหาร ผลการตรวจ มีดังนี้ 1. ด้านกายภาพ -ตรวจสุขลักษณะร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 25 ร้าน 3. ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 50 ตัวอย่าง ผ่าน 44 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 6 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้งดการดำเนินงานในการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารในส่วนของการตรวจด้านสุขภิบาล เคมีและชีวภาพ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

2020-4-29 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคโควิด-19 แต่ยังมีการเก็บตัวอย่างอาหารจากตลาด ซูเปอร์มาเก็ต จำนวน 5 ร้าน มาตรวจทางเคมีและทางชีวภาพ แยกเป็น 1.บอแร็กซ์ จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบ 2.ยาฆ่าแมลง จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบ 3. สารกันรา จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบ 4. ฟอร์มาลีน จำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบ 5. สีสังเคราะห์ จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบ 6. SI-II จำนวน 5 ตัวอย่าง ไม่พบ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้งดการดำเนินงานในการตรวจสุขาภิบาลร้านจำหน่ายอาหารในส่วนของการตรวจด้านสุขภิบาล เคมีและชีวภาพ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานประกอบการอาหารทราบ 2.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานประกอบการอาหารทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1) ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารจำนวน 50 ร้าน ผ่านทั้งหมด มินิมาร์ท ร้านสะสมอาหาร จำนวน 35 ร้าน ผ่านทั้งหมด 2) ด้านเคมี -ยาฆ่าแมลง 94 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ 25 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอร์มาลีน 20 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารฟอกขาว 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กรดแร่ 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3) ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 275 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 24 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :1.เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้การทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสถานประกอบการร้านอาหารบางส่วนปิดทำการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-23)

60.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานประกอบการอาหารทราบ 2.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานประกอบการอาหารทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1) ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารจำนวน 35 ร้าน ผ่านทั้งหมด มินิมาร์ท จำนวน 22 แห่ง ผ่านทั้งหมด 2) ด้านเคมี -ยาฆ่าแมลง 75 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ 25 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอร์มาลีน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารฟอกขาว 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กรดแร่ 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3) ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 312 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 28 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีค่ะ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีค่ะ

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-30)

55.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานประกอบการอาหารทราบ 2.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานประกอบการอาหารทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1) ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารจำนวน 35 ร้าน ผ่านทั้งหมด ตลาด จำนวน 6 แห่ง ผ่านทั้งหมด 2) ด้านเคมี -ยาฆ่าแมลง 84 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ 20 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอร์มาลีน 20 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารฟอกขาว 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กรดแร่ 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3) ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 253 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 20 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีค่ะ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีค่ะ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-26)

45.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานประกอบการอาหารทราบ 2.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานประกอบการอาหารทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1) ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารจำนวน 25 ร้าน ผ่านทั้งหมด ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 แห่ง ผ่านทั้งหมด โรงเรียน จำนวน 8 แห่ง ผ่านทั้งหมด 2) ด้านเคมี -ยาฆ่าแมลง 62 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอร์มาลีน 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารฟอกขาว 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กรดแร่ 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3) ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 265 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 21 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-25)

30.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ 1.จัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสถานประกอบการอาหารทราบ 2.ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร 3.เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารเคมีปนเปื้อน 4.เก็บตัวอย่างอาหาร ทำการ swab ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 5.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและแจ้งผลให้สถานประกอบการอาหารทราบ ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 1) ด้านกายภาพ -ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารจำนวน 27 ร้าน ผ่านทั้งหมด ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 แห่ง ผ่านทั้งหมด 2) ด้านเคมี -ยาฆ่าแมลง 64 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -บอแรกซ์ 10 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -ฟอร์มาลีน 15 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -สารฟอกขาว 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -กรดแร่ 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด -วัตถุกันเสีย 5 ตัวอย่าง ผ่านทั้งหมด 3) ด้านชีวภาพ (SI-2) จำนวน 228 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 16 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างรอหาข้อสรุปในการเบิกจ่ายค่าตัวอย่างผักและอาหาร ทำให้การทำฎีกาช้ากว่ากำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :1.สถานประกอบการจำหน่ายอาหารบางร้าน มีแรงงานต่างด้าว ทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบคุณภาพอาหารเบื้อต้น (Test-Kit) ตามกลุ่มเป้าหมาย 3.1 ค่าตัวอย่างอาหาร 3.2 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 3.3 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3200

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3200

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0912

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **