ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : 50370000-3202

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพรประภา นาหนองตูม*5376

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน และด้วยสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแบบร้อนชื้น มีสภาพที่เหมาะต่อการแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตของยุงลาย ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเเทพมหานครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น

50370400/50370400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค 2. เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน และพื้นที่เสี่ยง ครบ 4 กิจกรรม ไม่น้อยกว่ารร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ - ชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน - ศาสนสถาน 4 แห่ง - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา จำนวน 23 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการครบ 23 โรงเรียน, ชุมชน 23 ชุมชน และศาสนสถาน 4 แห่ง แต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้มีแหล่งนำขัง ยังคงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :มีปัญหาเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีลดลงเนื่องจากเสียชีวิตและไม่ได้อัตรากำลังกลับคืน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ์ุการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมความตระหนักในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง ดำเนินการแล้ว 23 ชุมชน โรงเรียน 20 แห่ง และศาสนสถาน 4 แห่ง ...

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอ ไม่อยู่บ้าน บ้านบางหลังไม่มีผู้อาศัยไม่สามารถเข้าบ้านได้ พื้นที่บ้านบางแห่งเป็นที่ลุ่มต่ำเมื่อฝนตกมีน้ำขังใต้บ้านไม่สามารถระบายออกได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์กางป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน 23 ชุมชน ศาสนถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชม. หลังจาได้รับการแจ้ง 3.ดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-02)

75.00

2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.1.ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนแล้ว 23 ชุมชน ศาสนสถาน 4 แห่ง 2.ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับแจ้ง 3.ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน..

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันโรคไม่ดำเนินการดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอ ประชาชนคิดว่าการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงสามารถลดโรคไข้เลือดออกได้โดยไม่ต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมอ

** อุปสรรคของโครงการ :11.ประชาชนขาดการดูแลเอาใจใส่กำจัดแหล่งน้ำขังภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ 2.เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรวมกลุ่มประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมการกำจัดพาหะนำโรคแบบผสมผสานได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ - การดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม. ภายหลังได้รับการแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงชะลอการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มคนในการดำเนินกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-31)

65.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมการตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากปัจจุบันมีเหตุการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงงดเว้นการประชุม-อบรมเพื่อทำกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก - เจ้าหน้าที่จึงติดภารกิจด้านการควบคุมโรค Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ - จัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมสผสานในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 3 ชมชน - กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 23 ชุมชน ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 9 ชุมชน - กิจกรรมสถานที่ราชการปลอดยุงลาย จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์แรกของเดือน - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :- ประชาชนไม่ตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก - ไม่มีการดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังกิจกรรมตามโครงการ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะบริเวณซอยทินกร และซอยอินทามระ 51 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณตลาดขวัญพัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ บริเวณแฟลต ช. 11 ,แฟลต พ. 5 ,ซอยอินทามระ 35, ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร แยก 2-4 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มึยุงลายเป็นพาหะ บริเวณซอยสรงปรางค์ และซอยอินทามระ 26 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มึยุงลายเป็นพาหะในพื้นที่ บริเวณซอยอินทามระ 43 ซอยยิ้มอุปถัมภ์ และซอยวิภาวดี 16/27-29 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มึยุงลายเป็นพาหะในพื้นที่บริเวณวัดพรหมวงศาราม และศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-23)

40.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชม.หลังได้รับการแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการควบคุมโดยการฉีดพ่นในกรณ๊ที่เกิด Case DHF บางรายไม่ได้ดำเนินการภายใน 24 ชม. เนื่องจากเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-21)

30.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินตามกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ประชาชนขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากยุงลาย

** อุปสรรคของโครงการ :สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-18)

25.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 2. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :1. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ไม่เก็บขยะรอบๆตัวบ้าน ไม่เทน้ำที่ขังในภาชนะหรือเศษขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ปิดฝาภาชนะน้ำใช้ ส่งผลให้พบปริมาณลูกน้ำยุงลายเป็นจำนวนมาก 2. ประชาชนบางส่วนไม่ทราบความแตกต่างระหว่างยุงลาย กับยุงรำคาญ

** อุปสรรคของโครงการ :1. ส่งเสริมความตระหนักในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 2. เสริมสร้างความรู้ในการแยกประเภทของยุงและความรู้ในด้านของอันตรายที่เกิดจากยุงลาย

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติ โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่ง แพร่โรค
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการควบคุมโรค ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้ง
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและจัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0914

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **