ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50370000-3203

สำนักงานเขตดินแดง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายองอาจ อนันต์ธนะ โทร. 5383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้านไม่ว่าด้านการปกครองการทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคสนานมขนส่งฯ ซึ่งจากการเป็ฯศูนย์รวมของความเริญและมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายเทศซกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50370900/50370900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง หรือดพื้นที่อันตรายที่มีความล่อแปหลมต่อการเกิดเหตุความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน - เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

- สนับสนุนผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม -ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัย้เพื่อลดความล่อแหลมต่อการ้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ตรวจสอบประสิทธืภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCTV) และไไฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดพ จุดละ 3 ครั้ง ต่อวัน -ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สรุปการดำเนินการรางงายให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-24)

16.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด(CCtv)พื้นที่เขตดินแดง จำนวน 9 จุดจุดละ3 ครั้งต่อวัน- ประสานการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-สรุปผลการดำเนินการรายให้ให้สำนักเทศกิจทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตดินแดง เพื่อกำหนดจุดตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตดินแดง เพื่อกำหนดจุดตรวจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติการตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงภัยฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตราตามแผนการปฏิบัติการตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงภัยฯ โดยใช้รถสายตรวจ รถจักรยานยนต์ และสายตรวจ พร้อมให้รายงานการตรวจตราให้ผู้บังคับลบัญชาทราบ
:90%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3203

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3203

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0915

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **