ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการกวดขันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จอดหรือชับขี่บนทางเท้า : 50370000-3204

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

92.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92.00

นายพงศ์พัฒฐ์ จอมพงษ์สกุล โทร. 5383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันทางเท้าสาธารณะ ถนนสายหลักในพื้นที่เขตดินแดง เช่นถนนรัชดาภิเษก ถนนอโศกดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนมิตรไมตรี และถนนประชาสงเคราะห์ มีการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทไให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และอาจได้รับอันตราย ทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย นอกจากยังก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่เขต สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

50370900/50370900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้า - เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อกฏหมาย และให้ความร่วมมือไม่กระทำผิด - เพื่อป้องกันมิใหฟ้ทางเท้าชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

- การจัดเจ้าหน้าที่ปฏฺบัติหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ในพื้่นที่เขตดินแดง - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า ในระดับมากในการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-23)

92.00

23/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏฺิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานรยนต์บนทางเท้าวันละ 3 จุด-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนผู่้ใช้ทางเท้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่้มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-27)

83.00

27/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยารนยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด-ในส่วนการดำเนินการความพุงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยายยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-24)

66.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบยหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3จุด-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนผู้ใชข้ทางเท้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-27)

58.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ วันละ 3 จุด-ในส่วนสการดำเนินการคว่ามพึงพอใจของประชาชนผู้ใช่้ทางเท้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-22)

50.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนผุ้ใช้ทางเท้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-23)

42.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขัีนผู้กระทำผิดในการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการความพึงบพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-24)

33.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า วันละ 3จุด -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผฟู้กระทำผิดในการจอดรถรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด -ในส่วนการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-24)

16.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือบัยขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันละ 3 จุด - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการการกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการการกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและในที่สาธารณะ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:90%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3204

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3204

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า - จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน - ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **