ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน : 50370000-3206

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงศ์พัฒฐ์ จอมพงษ์สกุล โทร.5383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ ประกอบด้วย ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้นลงสะพานลอย ทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางข้ามทางม้าลาย และบริเวณผิวการจราจรที่มีผู้ค้าตั้งวางขายสินค้า ก่อให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเกิดภาพพจน์ที่เสียหายแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตดินแดง จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดขันพิเศษขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบและกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าในบริเวณจุดกวดขันพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

50370900/50370900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตรวจสอบและกวดขันมิให้ผู้ค้าตั้งวางค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษ - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวดขันมิให้มีการตั้งวางค้าขายในบริเวณจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตดินแดง โดยเน้นในจุดที่มักจะมีการฝ่าฝืนตั้งวางค้าขายและมีประชาชนสัญจรจำนวนมาก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

-มอบมหายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน - ดำเนินการทอดแบบสอบถามตวามพึงพอใจขจองประชาชนที่มีต่อพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากร้อยละ97

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-23)

92.00

23/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสวินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-27)

83.00

27/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏฺบัติหน้าที่ตรวตตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชาชนที่มีต่อหการตีวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-28)

75.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกอิขจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จถุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่าสงการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่้มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-24)

66.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัตจิหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค่้าบริเวณกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้ง ต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-27)

58.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางสินค้าบริเวณจุดกดวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดงจำนวน 5 จุดจุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการตวามพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-22)

50.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน - ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มรต่อหารตจรวจตราพื้นที่กวดขีันพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-23)

42.00

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศซษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-24)

33.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราการตัี้งวางจำหนา่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษอยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-22)

25.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบลัติหน้าที่ตรวจตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน-ในส่วนการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-24)

16.00

24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้จนท.เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวตตราการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดกวดขันพิเศษพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 5 จุด จุดละ 3 ครั้งต่อวัน -ในส่วนการดำเนินการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ อยู่ระหว่าสงการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-20)

5.00

20/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขตดินแดง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติการตรวจจุดกวดขันพิเศษ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดกวดขันพิเศษ (ตรวจอย่างน้อย ๒ ครั้ง/วัน/จุด) พร้อมรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:80%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3206

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3206

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย - จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ (ผลผลิต) - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษในระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
97.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **