ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50370000-3207

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดถึงวันละ 10,000 ตัน/วัน โดยมีขยะอินทรีย์คิดเป็นร้อยละ 50 หากสามารถนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้จะลดภาะค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และได้ประโยชน์จากการแปรรูปขยะอินทรีย์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-คัดแยกเศษผลไม้จากแหล่งกำเนิด เช่น ตลาด รถเข็นขายผลไม้ ศูนย์อาหาร สถานประกอบการ รวบรวมนำมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ -ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่รู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในคัดแยกจากต้นทาง

เป้าหมายของโครงการ

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและแปรรูปเป็นขยะหอม(น้ำหมักชีวภาพ) ไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน รวมคัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 109.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 ก.ย.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-31)

91.67

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ส.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.33 (2020-07-31)

83.33

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.67 (2020-05-31)

66.67

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 พ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-30)

58.33

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 9 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 9.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.66 (2020-02-29)

41.66

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 8.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-31)

33.33

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนมกราคม 2563 9 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 8.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษผัก ผลไม้ นำมาแปรรูปทำน้ำหมักชีวภาพประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 9 ตัน และเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 7.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3207

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3207

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **