ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คัดแยกเศษผักจากแหล่งกำเนิดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : 50370000-3208

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

91.67

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 91.67

แสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องด้วยตลาดสดในพื้นที่สำนักงานเขตเป็นแหล่งกำเนิดขยะอินทรีย์จำนวนมาก หากกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะลดภาระในการกำจัดขยะดังกล่าวและได้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช

เป้าหมายของโครงการ

-คัดแยกเศษผักจากตลาดในพื้นที่สำนักงานเขต (ตลาดดินแดงและตลาดห้วยขวาง) เพื่อรวบรวมและนำส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-31)

91.67

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 14.09 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ส.ค.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.33 (2020-07-31)

83.33

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ได้ปริมาณ 15.74 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 8.96 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 6.18 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.38 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.67 (2020-05-31)

66.67

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 8.22 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.05 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 พ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-30)

58.33

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 13.85 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 9.02 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 21.53 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 10.99 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.66 (2020-02-29)

41.66

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 14.52 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 15.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-31)

33.33

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 15.8 ตัน และจัดเก็บเศษผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 19.26 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 16.34 ตัน และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวาง ได้ปริมาณ 16.84 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บเศษผักจากตลาดดินแดงส่งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 22.59 ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 14.40 ตัน และจัดเก็บผักจากตลาดห้วยขวางได้ปริมาณ 12.56 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3208

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3208

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 46.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **