ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50370000-3209

สำนักงานเขตดินแดง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายวิบูลย์ บาร์โธลลินี่ จุรีสัมพันธ์ (090-9109200)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรือในตรอกซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้าง ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง 2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3.ให้อาสาสมัครชักลากคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ 1.2 ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3,550 กก.และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 350 กก. ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13,000 กก.และขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1,400 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562, ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.5 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.32 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ซักลากขยะมูลฝอยได้ปริมาณ 12.7 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.35 ตัน, ชักลากมูลฝอยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ได้ปริมาณ 3 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.29 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณขยะ 12.5 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.27 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.1400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **