ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50370000-3209

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

91.66

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 91.66

นายวิบูลย์ บาร์โธลลินี่ จุรีสัมพันธ์ (090-9109200)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

-โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองหรือในตรอกซอยที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้าง ส่งให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะหรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง 2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง 3.ให้อาสาสมัครชักลากคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

-ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ 1.2 ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.66 (2020-08-31)

91.66

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 6 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.6 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 18 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ส.ค.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.30 (2020-07-31)

83.30

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 5.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.55 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 17.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 4.7 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.5 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 16 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.43 (2020-05-31)

65.43

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนเมษายน 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 4.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.45 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 15 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 พ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-30)

58.33

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 4 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.42 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 14.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.8 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.4 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 14 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.60 (2020-02-29)

41.60

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนมกราคม 2563 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.75 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.38 ตัน, ชุมชมสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13.7 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.55 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-31)

33.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนธันวาคม 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.7 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.37 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13.5 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.55 ตัน และคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.35 ตัน ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 13 ตัน และขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาชักลากมูลฝอยประจำเดือนตุลาคม 2562, ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ชักลากมูลฝอยได้ปริมาณ 3.5 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.32 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ซักลากขยะมูลฝอยได้ปริมาณ 12.7 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.35 ตัน, ชักลากมูลฝอยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ชุมชนสุพรรณิการ์ 2 ได้ปริมาณ 3 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 0.29 ตัน, ชุมชนสมบูรณ์พัฒนา 2 ได้ปริมาณขยะ 12.5 ตัน คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ปริมาณ 1.27 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 46.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **