ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล : 50370000-3210

สำนักงานเขตดินแดง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายวิบูลย์ บาร์โธลลินี่ จุรีสัมพันธ์ (090-9109200)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-เนื่องด้วยในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาทำงาน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้าน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษ เป็นต้น ในขยะที่ปะปนอยู่บางประเภทสามารถนำรีไซเคิลและนำมาใช้ประโยชน์ได้

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ

เป้าหมายของโครงการ

-รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเฉลี่ย 10 ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณตลาดสดห้วยขวางและซอยประชาสงเคราะห์ 45, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตดินแดง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 34 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในงานลอยกระทง ณ สวนป่าวิภาวดี, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 30.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะบริเวณงานโรตารีสัมพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าตลาดดินแดง, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 33.90 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3210

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3210

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.1400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **