ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แยกขยะเศษอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์ : 50370000-3211

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

118.38

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 118.38

นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปสถานประกอบการบางแห่งยังมีการทิ้งขยะเศษอาหารรวมกับขยะทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร ขยะยังใช้ได้ และขยะอันตราย ซึ่งเป็นปัญหาในการจัดเก็บขยะและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมกับกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุพาหะนำโรคซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมระยะยาว ปัจจุบันปัญหามลพิษนับวันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชากรแฝง ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบการกับกรุงเทพมหานคมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยในการคัดแยกขยะเศษขยะออกจากขยะทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 3.เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะเศษอาหารและเห็นความจำเป็นของการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป 4.เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

-คัดแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป ปริมาณ 5 ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

2020-9-30 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 12.71 ตัน รวมคัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 69.44 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 ก.ย.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.05 (2020-08-31)

98.05

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 13.22 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ส.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.98 (2020-07-31)

75.98

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 8.79 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.42 (2020-06-30)

61.42

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 0.24 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.47 (2020-05-31)

57.47

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 0.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 พ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.97 (2020-04-30)

56.97

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 0.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.55 (2020-03-30)

56.55

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.57 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.94 (2020-02-29)

53.94

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 8.86 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.16 (2020-01-31)

39.16

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 8.07 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.72 (2019-12-27)

25.72

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 7.86 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.62 (2019-11-30)

12.62

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะเศษอาหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 7.57 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **