ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดเก็บขยะอันตราย : 50370000-3212

สำนักงานเขตดินแดง

19.41

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 19.41

นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตัน/วัน ในจำนวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ เครื่องสำอางหมดอายุ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบทำลายสภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 2.เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่เก็บมูลฝอย 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1.คัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรวบรวมขยะอันตรายเพื่อการกำจัดอย่างถูกต้อง 3.จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดง ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดขยะอันตรายในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณเฉลี่ย 30 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.41 (2019-12-27)

19.41

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 1.46 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.46 (2019-11-30)

15.46

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 2.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.87 (2019-10-26)

6.87

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 2.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3212

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3212

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0933

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.4100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.41

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **