ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดเก็บขยะอันตราย : 50370000-3212

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยโดยรวมประมาณ 10,000 ตัน/วัน ในจำนวนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้มีขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายปะปนมาด้วย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย สีสเปรย์ เครื่องสำอางหมดอายุ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ถ้าได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบทำลายสภาวะและสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 2.เพื่อเป็นการลดอัตราการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่เก็บมูลฝอย 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายและเห็นถึงความจำเป็นของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

1.คัดแยกขยะอันตรายจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรวบรวมขยะอันตรายเพื่อการกำจัดอย่างถูกต้อง 3.จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดง ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดขยะอันตรายในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณเฉลี่ย 30 ตัน/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกันยายน 2563 ได้ปริมาณ 6.93 ตัน รวมจัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ได้ปริมาณ 30.26 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 ก.ย.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.99 (2020-08-31)

74.99

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 2.94 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ส.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.44 (2020-07-31)

68.44

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 2.11 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.91 (2020-06-30)

61.91

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 2.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.81 (2020-05-31)

54.81

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.14 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 พ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.13 (2020-04-30)

51.13

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 1.11 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.44 (2020-03-30)

43.44

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 1.85 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.46 (2020-02-29)

37.46

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 2.95 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.22 (2020-01-31)

29.22

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 2.93 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.41 (2019-12-27)

19.41

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณ 1.46 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.46 (2019-11-30)

15.46

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณ 2.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.87 (2019-10-26)

6.87

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้ปริมาณ 2.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3212

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3212

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0933

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
19.41

100 / 100
2
43.44

100 / 100
3
61.91

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **