ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุง รักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50370000-3213

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิชิต พุฒศิริ (087-0011201)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตดินแดงที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียว มุมพักผ่อนสำหรับประชาชนตามเกณฑ์มาตรสากลและตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปลูกทดแทนซ่อมแซมสนถนนที่ชำรุดทรุดโทรม 2.ปรับทัศนียภาพบาทวิถีให้ร่มรื่นสวยงาม 3.เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนรัชดาภิเษก (ทางเท้าฝั่งขาออกจากแยกฟอร์จุนถึงคลองบางน้ำแก้ว) พื้นที่ 200 ตารางเมตร ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-30)

100.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก 32 ตัน และปลูกชาฮกเกี้ยน 28,800 ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ 200 ตารางเมตร ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 65 ตัน และปลูกชาฮกเกี้ยน จำนวน 43,100 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-30)

70.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานตามระบบ http//.203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก 18 ต้น และปลูกชาฮกเกี้ยน 14,300 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานตามระบบ http//.203.155.220.220/park/จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก 5 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว, รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ, รายงานตามระบบ http://203.155.220.220/park/ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนถนนรัชดาภิเษก ปลูกต้นตะแบก จำนวน 7 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (27 ธ.ค.62)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 พ.ย.62)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (26 ต.ค.62)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0924

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ตารางเมตร : 200

ผลงานที่ทำได้ ตารางเมตร : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตารางเมตร)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **