ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและติดตามหนี้ค้างชำระ : 50370000-3216

สำนักงานเขตดินแดง

3.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 3.00

นางปองกมล สวนศิลป์พงศ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้

50370500/50370500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 2. เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 4. เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 5. เพื่อให้ภาษีค้างชำระลดลง สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 6. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น 7. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี 8. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายและตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด และทำการเร่งรัด จัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท ลดลงตามเป้าหมายกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.02 (2019-11-29)

0.02

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.01 (2019-10-31)

0.01

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบแนวทาง และหารือร่วมกันในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำรวจวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การออกดำเนินการสำรวจภาษีโรงเรือน ป้ายและที่ดิน ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการนำเสนอผลสำเร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3216

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3216

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0935

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **