ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและติดตามหนี้ค้างชำระ : 50370000-3216

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวศิราภรณ์ ภูมี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้

50370500/50370500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 2. เพื่อสำรวจและจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน 3. เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 4. เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 5. เพื่อให้ภาษีค้างชำระลดลง สามารถจัดเก็บภาษีค้างชำระได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 6. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากขึ้น 7. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ในการชำระภาษี 8. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วน บรรลุเป้าหมายและตามประมาณการที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด และทำการเร่งรัด จัดเก็บภาษีค้างชำระ ๓ ประเภท ลดลงตามเป้าหมายกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-30)

10.00

2020-9-30 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพรบ.ภาาีโรงเรือนมีการเปลี่ยนแผปลงทำให้เก็บไม่ได้ตามเป้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.80 (2020-08-31)

3.80

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.70 (2020-07-30)

3.70

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.60 (2020-06-30)

3.60

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.50 (2020-05-29)

3.50

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.40 (2020-04-30)

3.40

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.30 (2020-03-31)

3.30

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.20 (2020-02-29)

3.20

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.10 (2020-01-31)

3.10

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.02 (2019-11-29)

0.02

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.01 (2019-10-31)

0.01

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการ
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับทราบแนวทาง และหารือร่วมกันในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินงานสำรวจวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การออกดำเนินการสำรวจภาษีโรงเรือน ป้ายและที่ดิน ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการ และเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผลโครงการนำเสนอผลสำเร็จ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3216

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3216

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0935

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3.6000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.30

100 / 100
3
3.60

100 / 100
4
3.60

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **