ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดที่แสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50370000-3220

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เกิด โทร. 5361

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.9)

50370200/50370200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อใหัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 4. เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ กำหนดจุดตำแหน่งบ้านได้ถูกต้องแม่นยำ

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดสามารถกำหนดตำแหน่งการลงจุดแสดงตำแหน่งเลขรหัสประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลครบทุกหลังคาเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. สามารถกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.9) ทุกหลังคาเรือนได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยสมปรารถนา แยก 2 , ซอยกรุณา , ซอยสุทธิพร , ซอยทวีเชิดชู แยก 2, ซอยรังษี และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนกันยายน 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณถนนรัชดาภิเษก , ซอยสุทธิพร , ซอยชานเมือง , ซอยพร้อมพรรณ, ซอยอินทามระ 45 , ถนนวิภาวดีรังสิต , ซอยอินทามระ 51 , ซอยอินทามระ 44 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 8 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยรังษี , ถนนสุทธิสารวินิจฉัย , ซอยพร้อมพรรณ , ซอยอินทามระ 22 , ถนนอโศก-ดินแดง , ซอยถนอมจิตร , ซอยอินทามระ 55 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 12 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยทินกร , ซอยสุทธิพร , ซอยอินทามระ 30 , ซอยโรงเรียนราชประสงค์วิทยา , ซอยอินทามระ 39 แยก 3 , ถนนประชาสงเคราะห์ และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยอินทามระ 34 , ซอยวิภาวดีรังสิต 16/41 , ซอยอินทามระ 38 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยประชาร่วมมิตร , ซอยทวีเชิดชู แยก 1 , ซอยรังษี และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนเมษายน 2563 จำนวน 5 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยชูจิตตารมย์ , ซอยอินทามระ 44 , ถนนสุทธิสารแยก 1, ถนนรัชดาภิเษก , ซอยสุทธิพร , ซอยรังษี , ถนนสุทธิสารวินิจฉัย และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยอินทามระ 42 , ถนนดินแดง , ซอยจิ๊บดำริห์ , ซอยสีม่วงอนุสรณ์ , ถนนวิภาวดีรังสิต และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน บริเวณซอยสมปรารถนา , ซอยจิ๊บดำริห์ , ซอยสุทธิพงศ์1, ซอยอินทามระ41 , ซอยอินทามระ 59 , ถนนอโศก-ดินแดง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2563 จำนวน 19 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนมกราคม 2563 จำนวน 7 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยชานเมือง , ซอยอินทามระ 42 , ซอยจิ๊บดำริห์ , ซอยอินทามระ 22 , ถนนประชาสงเคราะห์ , ถนนสุทธิสาร แยก 1 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยชานเมือง , ถนนรัชดาภิเษก , ซอยอินทามระ 51 , ซอยอินทามระ 44 , ซอยพร้อมพรรณ , ซอยอินทามระ 47 , ซอยนาทอง , ซอยอินทามระ 33 แยก 1 , ซอยวิภาวดีรังสิต 2 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 24 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดออกตรวจบ้าน (บริเวณซอยตลาดศรีดินแดง , ซอยโรงเรียนราชประสงค์วิทยา , ซอยชานเมือง , ถนนมิตรไมตรี , ซอยอินทามระ 45 , ซอยอินทามระ 43 , ซอยอินทามระ 37 แยก 2 , ซอยสมปรารถนา แยก 2 , ซอยสุทธิพงศ์ 1 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9 หลังคาเรือน ซึ่งฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 8 หลังคาเรือน/พร้อมรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3220

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3220

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0925

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **