ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ : 50370000-3223

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนวัฒน์ ประชาชน 085-8713048

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัด น้ำเสียของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้น ๆ

50370400/50370400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขต ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 3.1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2563 3.2.2 ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รวบรวมข้อมูลและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- สถานประกอบการบางแห่งอาจไม่เข้าเกณฑ์ของสถานประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ : - ต้องปรับปรุงข้อมุลสถานประกอบการให้เป้นปัจจุบัน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-31)

97.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เข้าสู่ระบบ

** ปัญหาของโครงการ : - สถานประกอบการส่งข้อมูลแบบสำรวจไม่ครบ

** อุปสรรคของโครงการ : - บางสถานประกอบการอาจต้องใช้ข้อมูลจาก รายงาน ทส.2

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-30)

95.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ลงในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :แหล่งกำเนิดน้ำเสียบางแห่งไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูลกลับคืนมา

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากไม่สามารถสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียได้ทุกแห่ง จึงดำเนินการในเฉพาะส่วนที่สามารถดำเนินการได้เท่านั้น

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-29)

90.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมแบบสำรวจข้อมูล และสรุปรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :แหล่งกำเนิด/สถานประกอบการบางห่ง ยังไม่ตอบแบบสำรวจกลับมา

** อุปสรรคของโครงการ :ใช้ข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากฐานข้อมูลอื่นๆแทนข้อมูลจากแบบสำรวจบางแห่งที่ไม่ตอบแบบสำรวจกลับมา

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-30)

80.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จากแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ ตอบแบบสำรวจกลับมา

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการ/สถานที่บางแห่ง ปิดทำการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศของกรุงเทพมหานคร ฯลฯ จึงยังขาดการตอบแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียกลับมา

** อุปสรรคของโครงการ :อาจต้องพิจารณาขอขยายเวลาสำหรับการรวบรสมข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียออกไป เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานประกอบการที่ยังปิดทำการอยู่ด้วย

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-31)

70.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสี เอกสารประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไปยังผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ : - สถานประกอบการบางห่ง ไม่มีข้อมูลที่ตั้งสถานที่และผู้ครอบครอง

** อุปสรรคของโครงการ : - สถานประกอบการบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแล ต้องลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลเอง

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ข้อจำกัดเกี่ยวกับสื่อที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

** อุปสรรคของโครงการ :ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย ให้ชัดเจน

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่สถานประกอบการที่ตกสำรวจ เพื่อจัดทำแผนการสำรวจเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :มีสถานประกอบการที่ตกสำรวจ เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งไม่เคยมีการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือสถานประกอบการบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประเภทสถานประกอบการ

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่3:จัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตดินแดง ตามแบบเอกสาร หมายเลข 3 "รายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย" จำนวนทั้งสิ้น 108 ราย ส่งให้สำนักการระบายน้ำ เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย บางรายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

** อุปสรรคของโครงการ :สถานประกอบการที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ต้องลงไปสำรวจที่สถานที่จริง

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

/รายงานครั้งที่ 2 : 2019-11-27 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 2 : การสำรวจข้อมูลของสถานประกอบกิจการ

** ปัญหาของโครงการ : - สถานประกอบกิจการที่ต้องทำการสำรวจตามนิยามของโครงการ มีจำนวนมากและมีรายละเอียดความแตกต่างของตัวสถานประกอบการหลายประการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการสำรวจข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ : - รายชื่อสถานประกอบการที่สำนักระบายน้ำ ส่งมาให้ในบางรายการขาดรายละเอียด เช่น เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน หรือเลขที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ ทำให้มีปัญหาในการสำรวจสถานที่

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

รายงานครั้งที่ 1 : 30/10/2562 : ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลโครงการ - เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดส่งจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทใน พื้นที่เขตให้สำนักการระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลและรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ให้สำนักการระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3223

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3223

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0937

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย 1 ฐานข้อมูล : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ 1 ฐานข้อมูล : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1 ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **