ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ BFC สำนักงานเขตดินแดง : 50370000-3224

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงษ์ศักดิ์ อยู่เกิด โทร. 5361

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการครบทั้ง 10 ฝ่าย มีลักษณะเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตฯ โดยแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน ลดขั้นตอนและระยะเวลา โดยประชาชนผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ในจุดเดียว

50370200/50370200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อให้มีจุดบริการครบทั้ง 10 ฝ่าย 2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับบริการทุกเรื่องในจุดบริการเดียว 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาการบริการของสำนักงานเขตดินแดง เดิมบริการ ณ One Stop Service จำนวน 2 ฝ่าย เป็นให้บริการครบทั้ง 10 ฝ่าย โดยจัดตั้งภายใต้ชื่อ "ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) มีลักษณะเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่างๆ 2. ประชาชนสามารถเข้ารับบริการทุกเรื่องในจุดบริการเดียว 3. ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตดินแดง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรภาครัฐ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๕ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนกันยายน 2563 (1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,235 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จำนวน 51,889 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน. - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนสิงหาคม 2563 (1 ส.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 5,153 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 จำนวน 47,654 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนกรกฎาคม 2563 (1 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,953 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563 จำนวน 42,501 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนมิถุนายน 2563 (1 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,823 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 –มิถุนายน 2563 จำนวน 37,548 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนพฤษภาคม 2563 (1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,253 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 –พฤษภาคม 2563 จำนวน 32,725 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนเมษายน 2563 (1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 3,598 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 จำนวน 28,472 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนมีนาคม 2563 (1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 5,260 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563 จำนวน 24,874 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1 ก.พ. 2563 - 29 ก.พ. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,980 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 –กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19,614 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่อง ให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนมกราคม 2563 (1 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,880 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 จำนวน 14,634 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-28)

25.00

28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนธันวาคม 2562 (1 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,980 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 จำนวน 14,734 เรื่อง) และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่องให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนพฤศจิกายน 2562 (1 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,882 เรื่อง (ยอดรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,754 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตดินแดงมีเรื่อง ให้บริการตามแบบรายงาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนตุลาคม 2562 (1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 ฝ่าย มีทั้งสิ้นจำนวน 4,872 เรื่อง และรายงานผลการดำเนินงาน.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3224

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3224

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0913

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานครบ 2 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **