ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50370000-3225

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนิรดา เมืองรักษษ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น และกำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนตามจำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้านของแต่ละชุมชน โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง 2.เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 23 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชนแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน มิ.ย-ก.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน ก.พ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน ม.ค.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของชุมชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นภายในชุมชน ประจำเดือน ต.ค.- พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3225

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3225

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **