ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50370000-3226

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุพดี เผือกรอด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับบริการประชาชนและเยาวชนและประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วพื้นที่เขตดินแดง เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาให้เป็นกิจวัตรประจำวันนำมาเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว รวมถึงเป็นกิจกรรมสร้างทางเลือกให้ประชาชนในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยกำหนดให้ โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาเป็นโครงการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชน ได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 2.เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ ในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมกีฬาเขตพื้นที่ 3.เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาพื้นที่เขตดินแดง ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและเกิดรูปธรรมโดยการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

1.แต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา ปฏิบัติงานประจำลานกีฬา 36 ลาน จำนวน 9 คน 2.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของสโมสรกีฬาเขตดินแดง ประจำปี ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 3.จัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการผู้ออกกำลังกายประจำลานกีฬา 36 ลาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำลานกีฬา เดือน ก.ค 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 :อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำลานกีฬา เดือน ก.ค 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำลานกีฬา เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำลานกีฬา เดือน พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำลานกีฬา เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สุานที่จัดการแข่งขัน โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล ตั้งแต่วันที่ 6-30 มกราคม 2563 ดำเนินการประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น ซึ่งจัดดำเนินการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 ณ โรงเรียนวิชูทิศ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : ดำเนินการประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล จำนวน 4 รุ่น ณ โรงเรียนวิชูทิศ ในวันที่ 1-2 ก.พ. 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-30 มกราคม 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำลานกีฬา 36 ลาน จำนวน 9 คน และอยู่ระหว่างจัดเตรียมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของสโมสรกีฬาเขตดินแดง ประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนิการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3226

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3226

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **