ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50370000-3227

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวดวงสมร สาเจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเหตุดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว โดยผ่านทางศูนย์บริการ ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเขตดินแดง

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

- จ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 1.ด้านสังคมสงเคราะห์ ๑ อัตรา 2.ด้านการเงินและบัญชี ๑ อัตรา 3.อาสาสมัครช่วยงานนักสังคมสงเคราะห์ ๑ อัตรา 4.อาสาสมัครคนพิการ ๑ อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-16)

98.00

16/09/2563 : รายงานยอดประจำเดือน ส.ค.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 163 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 22 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 34 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 3 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 4 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : รายงานยอดประจำเดือน ก.ค.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 152 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 16 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 29 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 47 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 4 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 6 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : รายงานยอดประจำเดือน มิ.ย.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 142 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 38 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 173 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 7 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน - ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 5 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : รายงานยอดประจำเดือน พ.ค.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 110 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 34 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 26 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 92 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 7 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน - ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 6 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : รายงานยอดประจำเดือน เม.ย.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 41 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 18 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 16 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 5 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน - ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน - ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : รายงานยอดประจำเดือน มี.ค.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 96 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 19 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 27 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 26 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 5 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 5 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 2 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : รายงานยอดประจำเดือน ก.พ.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 136 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 29 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 16 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 5 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 4 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 3 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : รายงานยอดประจำเดือน ม.ค.63 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 246 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 48 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 31 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 24 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 7 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 2 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 4 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : รายงานยอดประจำเดือน ธ.ค.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน - ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 43 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 26 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 34 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 10 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 1 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานยอดประจำเดือน พ.ย.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 271 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 22 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 29 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 42 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 4 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 3 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน - ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : รายงานยอดประจำเดือน ต.ค.62 - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 295 ราย - ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีให้ผู้สูงอายุ จำนวน 34 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้พิการ จำนวน 25 ราย - ดำเนินการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 87 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวเนื่อง จำนวน 4 ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนการศึกษา จำนวน 6 ราย - ลงเยี่ยมเคสขอค่าทำศพ จำนวน 2 ราย - ลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุ ติดเตียง จำนวน - ราย - ดำเนินการรับคำร้องขอทุนประกอบอาชีพ จำนวน - ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3227

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3227

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0922

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
88.00

100 / 100
3
86.00

100 / 100
4
89.45

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **