ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50370000-3229

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสิทธิโชค ภู่พิพัฒน์ภาพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดินแดง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวิชากร

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดินแดง ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จ้างอาสาสมัครฯ จำนวน 2 อัตรา บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง โดยปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เว้นวันเสาร์–อาทิตย์) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 :อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดินแดง มีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และรายงานจำนวนยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3229

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3229

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **