ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50370000-3232

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกุลิสรา ขันติอุดม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจเกิดการผันผวน ทำให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ประสับปัญหาด้านการเงิน รายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้งอกู้เงินจากแหล่งต่าง ทั้งในและนอกระบบ ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลส่งผลกระทบไปยังครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมในภาพรวม การสร้างความมั่นคง จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน และทันเหตุการณ์ สำนักงานเขตดินแดง ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมฯ ทำหน้าที่ให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ การสร้างวินัยทางการออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินประจำสำนักงานเขต 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในด้านการวางแผนการใช้จ่าย มีวินัยการออม มีการจัดสรรเงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ 3. เพื่อความมั่นคงทางการเงิน สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงิน จำนวน 20 ครั้งๆ ละ 40 คน รวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-29)

100.00

29/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว/ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ / รายงานผลการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-29)

80.00

29/1/2563 : - ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ ดังนี้ 1. สถานที่บริเวณชุมชนซอยชานเมือง เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 2. สถานที่ชุมชนหมู่บ้านอินทามระ 51 เมื่้อวันที่ 9 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 3. สถานที่ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 4. สถานที่ชุมชนซอยนาทอง แยก1-6 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 5. สถานที่ชุมชนริมคลองบางซื่อฯ แยก 18 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 6. สถานที่ชุมชนริมคลองบางซื่อฯ แยก 2-4 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 7. สถานที่ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ดินแดง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 8. สถานที่ชุมชนสวัสดี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : - ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ ดังนี้ 1. สถานที่บริเวณชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 2. สถานที่ชุมชนกรมการทหารสื่อสารชุมชนที่ 2 เมื่้อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 3. สถานที่ชุมชนซอยผาสุก เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 4. สถานที่ชุมชนซอยสุขใจ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 5. สถานที่ชุมชนซอยแสนสุข เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.50 (2019-11-29)

37.50

29/11/2562 : - ดำเนินการกิจกรรมด้านการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ) - ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ ดังนี้ 1. สถานที่บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 2. สถานที่ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3 เมื่้อวันที่ 13 พ.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 3. สถานที่ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 2 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 4. สถานที่ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ (อินทามระ 41) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน 5. สถานที่ชุมชนซอยอินทามระ 55 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อย - อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนงานการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3232

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3232

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **