ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50370000-3233

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวอรพรรณ เพ็ชรินทร์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก ทำให้การเจริญเติบโตทางด้านกระแสโลกาภิวัตน์เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาคน โดยการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาติให้คงอยู่ การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลัง ได้มีความรู้และรับทราบประวัติความเป็นมาของวันสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ เป็นการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เช่น กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติกันมาแต่บรรพบุรุษ เป็นการแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้สูงอายุและถือเป็นวันครอบครัว เป็นต้น

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐ กับประชาชน และเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เขตเป็นกลุ่มเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

2020-4-29 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : งดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากอยู่ในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม จากเดิมวันที่ 11 เม.ย.2563 เป็น วันที่ 10 เม.ย.2563 เพื่อให้ประชาชนที่มวางแผรหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม /ดำเนินกำหนดให้กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขบวนรถบุปผชาติ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ประจำสำนักงานเขตดินแดง กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง /และอยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ บริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต ผลการดำเนินการของกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การลอยกระทง และการจำหน่ายสินค้าจากชุมชน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 8,500-9,000 คน 3. จำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ จำนวน 8,220 กระทง 4. ยอดการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าในงาน ประมาณ 658,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3233

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3233

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0921

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **