ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50370000-3234

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวจุฑาทอง บุญตัน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาและ มีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและ สภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

50371000/50371000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่ดีในการครองตน และมีจิตสำนึกสาธารณะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ณ สำนักงานเขตดินแดง 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อแม่วัยใส จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักงานเขตดินแดง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

2020-6-30 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : ยู่ระหว่างรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขอยู่ระตดินแดง มีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง โดยปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างรัสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขอยู่ระตดินแดง มีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง โดยปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 :ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง มีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง โดยปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง มีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง โดยปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นผู้ประสานการดำเนินงานต่างๆ ให้สภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง มีเครือข่ายสมาชิกที่เข้มแข็ง โดยปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3234

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3234

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **