ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย : 50370000-3238

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอำนาจ อ่อนแก้ว โทร. 5364

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ให้มีความปลอดภัยจากอัคคีภัย

50370300/50370300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยและความเสี่ยงในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสอบอาคารสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 190 หลัง (เริ่มดำเนินการตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563) 1. เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 18 หลัง 2. เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 25 หลัง 3. เดือนมกราคม 2563 จำนวน 22 หลัง 4. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 หลัง 5. เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 19 หลัง 6. เดือนเมษายน 2563 จำนวน 25 หลัง 7. เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 14 หลัง 8. เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 20 หลัง 9. เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 15 หลัง 10 เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 16 หลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๔ ลดความล่อแหลมและความเปราะบางของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 15 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - สิงหาคม 2563 รวมจำนวน 190 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-29)

92.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 15 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - กรกฎาคม 2563 รวมจำนวน 175 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-06-29)

84.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 21 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 รวมจำนวน 160 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-05-29)

73.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 14 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563 รวมจำนวน 139 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน เมษายน 2563 จำนวน 25 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563 รวมจำนวน 125 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-27)

53.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 19 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 รวมจำนวน 100 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-28)

43.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 รวมจำนวน 81 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-27)

34.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน มกราคม 2563 จำนวน 21 หลัง 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 รวมจำนวน 65 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-11)

23.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เดือนตุลาคม 2562 จัดทำแผนส่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือบันทึกที่ กท 7603/7072 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 2. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 24 หลัง 3. ตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 20 หลัง

** ปัญหาของโครงการ ://ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ ://ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผน/เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบอาคาร/สถานประกอบการ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **