ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด : 50370000-3239

สำนักงานเขตดินแดง : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายธนวัฒน์ ไวยนันท์ (091-0563153)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อคัดแยกมูลฝอยประเภทอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด 2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย 3. ลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนสิงหาคม 2563 ได้ปริมาณ 739 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ส.ค.63)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณ 454 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ก.ค.63)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณ 429 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณ 286 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 พ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณ 305 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 เม.ย.63)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณ 715 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 มี.ค.63)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด และคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณ 724 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 ก.พ.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด และเริ่มคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดประจำเดือนมกราคม 2563 ได้ปริมาณ 734 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ม.ค.63)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3239

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3239

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0923

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 46.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.14

100 / 100
2
46.09

100 / 100
3
63.57

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **