ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตสวนหลวง : 50380000-3243

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐชยา ชูเนตร โทร.023218696

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายการคลัง ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว

50380500/50380500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ในพื้นที่เขตสวนหลวง 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมแก่ประชาชน 3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายผู้บริหารและเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการแสดงหลักฐานขอแก้ไขการประกาศรายการข้อมูลการสำรวจ ประเภท ขนาด กรรมสิทธิ์/การถือครอง และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด ในพื้นที่เขตสวนหลวง 2. สามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 3. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ตามเป้าหมายการจัดเก็บรายได้และตัวชี้วัดที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บ 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 308 ราย เป็นเงิน 17,817,021.02 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 513 ราย เป็นเงิน 24,148,162.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 201.23 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 571 ราย เป็นเงิน 1,386,647.93 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,610 ราย เป็นเงิน 1,464,018.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 366.00 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,961 ราย เป็นเงิน 23,027,782.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 2,139 ราย เป็นเงิน 22,862,589.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.66 (2.4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป้าหมายการจัดเก็บ 218,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 15,856 ราย เป็นเงิน 31,506,992.26 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 9,088 ราย เป็นเงิน 16,097,474.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.38 รวมยอดประเมิน 73,738,443.21 บาท 18,696 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.81 ยอดการจัดเก็บ 64,572,245.79 บาท 13,350 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.23 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 12 ราย เป็นเงิน 1,947,106.63 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 66 ราย เป็นเงิน 1,953,565.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.05

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการออกหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเร่งรัดการจัดเก็บ 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 304 ราย เป็นเงิน 17,754,051.02 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 502 ราย เป็นเงิน 23,448,472.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 195.40 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 410 ราย เป็นเงิน 792,252.43 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,163 ราย เป็นเงิน 842,275.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 210.57 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,879 ราย เป็นเงิน 21,826,481.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 2,028 ราย เป็นเงิน 21,290,604.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.49 (2.4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป้าหมายการจัดเก็บ 218,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 15,856 ราย เป็นเงิน 31,506,992.26 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 77.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 รวมยอดประเมิน 71,879,776.71 บาท 18,449 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.09 ยอดการจัดเก็บ 45,581,354.32 บาท 3,695 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.81 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 12 ราย เป็นเงิน 1,724,775.40 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 66 ราย เป็นเงิน 1,731,234.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.49

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 302 ราย เป็นเงิน 17,281,511.02 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 432 ราย เป็นเงิน 20,323,404.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 169.36 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 397 ราย เป็นเงิน 788,721.13 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,114 ราย เป็นเงิน 828,457.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 207.11 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,779 ราย เป็นเงิน 20,572,670.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,923 ราย เป็นเงิน 20,555,240.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.61 รวมยอดประเมิน 38,642,942.15 บาท 2,478 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.10 ยอดการจัดเก็บ 41,707,102.16 บาท 3,469 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.30 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 12 ราย เป็นเงิน 1,591,273.65 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 50 ราย เป็นเงิน 5,642.00 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 62 ราย เป็นเงิน 1,596,915.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-11)

80.00

11/06/2563 : 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 283 ราย เป็นเงิน 16,416,623.53 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 397 ราย เป็นเงิน 18,801,264.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 156.68 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 273 ราย เป็นเงิน 682,157.40 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 759 ราย เป็นเงิน 713,732.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 178.43 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,584 ราย เป็นเงิน 19,367,639.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,685 ราย เป็นเงิน 18,388,807.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.11 รวมยอดประเมิน 36,466,446.93 บาท 2,140 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.25 ยอดการจัดเก็บ 37,903,517.01 บาท 2,841 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.81 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 12 ราย เป็นเงิน 1,457,986.92 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 47 ราย เป็นเงิน 5,163.90 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 1,463,150.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-05)

70.00

05/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 255 ราย เป็นเงิน 14,774,539.78 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 373 ราย เป็นเงิน 18,368,057.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.07 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 256 ราย เป็นเงิน 660,799.40 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 710 ราย เป็นเงิน 692,854.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 173.21 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,434 ราย เป็นเงิน 18,418,750.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,554 ราย เป็นเงิน 16,813,249.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.93 รวมยอดประเมิน 33,854,089.18 บาท 1,945 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.23 ยอดการจัดเก็บ 35,874,162.35 บาท 2,637 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.02 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 11 ราย เป็นเงิน 1,420,321.92 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 41 ราย เป็นเงิน 4,834.00 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 52 ราย เป็นเงิน 1,425,155.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.22

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-07)

60.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 250 ราย เป็นเงิน 14,060,159.78 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 323 ราย เป็นเงิน 16,557,549.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 137.98 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 243 ราย เป็นเงิน 646,415.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 668 ราย เป็นเงิน 673,819.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 168.45 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,274 ราย เป็นเงิน 14,074,023.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,265 ราย เป็นเงิน 11,947,939.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.85 รวมยอดประเมิน 28,780,598.28 บาท 1,767 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.25 ยอดการจัดเก็บ 29,179,309.15 บาท 2,256 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.40 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 10 ราย เป็นเงิน 1,394,677.44 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 36 ราย เป็นเงิน 4,396.40 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 46 ราย เป็นเงิน 1,399,073.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.68

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 243 ราย เป็นเงิน 13,740,743.53 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 318 ราย เป็นเงิน 15,583,469.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 129.86 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 243 ราย เป็นเงิน 646,415.50 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 666 ราย เป็นเงิน 673,702.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 168.43 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 1,094 ราย เป็นเงิน 11,430,222.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 1,114 ราย เป็นเงิน 10,241,919.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.16 รวมยอดประเมิน 25,817,381.03 บาท 1,580 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.09 ยอดการจัดเก็บ 26,499,091.20 บาท 2,098 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.36 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 9 ราย เป็นเงิน 1,323,895.24 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 32 ราย เป็นเงิน 4,091.00 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,327,986.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-05)

30.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท กำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 231 ราย เป็นเงิน 13,097,581.03 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 284 ราย เป็นเงิน 14,327,576.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 119.40 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 219 ราย เป็นเงิน 493,039.50 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 605 ราย เป็นเงิน 515,664.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 128.92 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 662 ราย เป็นเงิน 7,430,989.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 649 ราย เป็นเงิน 5,745,837.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.53 รวมยอดประเมิน 21,021,609.53 บาท 1,112 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.21 ยอดการจัดเก็บ 20,589,078.40 บาท 1,538 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.05 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 9 ราย เป็นเงิน 1,323,895.24 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 32 ราย เป็นเงิน 4,091.00 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 1,327,986.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-06)

27.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 218,000,000 บาท รอการปรับปรุงระบบจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อเข้าแก้ไขข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด และบันทึกข้อมูลลงในระบบตามแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ดำเนินการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักการคลัง กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ (2.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป้าหมายการจัดเก็บ 12,000,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 170 ราย เป็นเงิน 9,854,715.71 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 241 ราย เป็นเงิน 10,601,838.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.35 (2.2) ภาษีบำรุงท้องที่ เป้าหมายการจัดเก็บ 400,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 173 ราย เป็นเงิน 427,154.30 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 487 ราย เป็นเงิน 451,896.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 112.97 (2.3) ภาษีป้าย เป้าหมายการจัดเก็บ 25,500,000 บาท ยอดประเมิน จำนวน 246 ราย เป็นเงิน 3,087,087.00 บาท ยอดจัดเก็บ จำนวน 265 ราย เป็นเงิน 2,344,567.65บาท คิดเป็นร้อยละ 9.19 รวมยอดประเมิน 13,368,957.01 บาท 589 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.22 ยอดการจัดเก็บ 13,398,302.68 บาท 993 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.24 3. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 8 ราย เป็นเงิน 1,198,320.76 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 30 ราย เป็นเงิน 3,873.90 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 38 ราย เป็นเงิน 1,202,194.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-06)

22.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงข้อมูลคำร้องแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบันทึกข้อมูลลงในระบบ 1. เป้าหมายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย อยู่ระหว่างรอสำนักการคลังกำหนดเป้าหมาย 2. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 7 ราย เป็นเงิน 1,105,289.66 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 27 ราย เป็นเงิน 3,596.90 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 1,108,886.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.73

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-12)

17.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและส่งแบบแจ้งข้อมูลอาคารชุด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง และให้ประชาชนยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด 1. เป้าหมายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย อยู่ระหว่างรอสำนักการคลังกำหนดเป้าหมาย 2. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 4 ราย เป็นเงิน 1,024,151.03 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 22 ราย เป็นเงิน 2,992.50 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 26 ราย เป็นเงิน 1,027,143.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-05)

15.00

5/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งแบบแจ้งรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-06)

10.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและสำรวจข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด 1. เป้าหมายการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย อยู่ระหว่างรอสำนักการคลังกำหนดเป้าหมาย 2. การจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) ณ 30 กันยายน 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน มียอดค้างชำระ จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 4,871,304.31 บาท ชำระแล้ว 3 ราย เป็นเงิน 130,610.84 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ มียอดลูกหนี้ค้างชำระ 54 ราย เป็นเงิน 6,458.80 บาท ชำระแล้ว 20 ราย เป็นเงิน 2,843.00 บาท ภาษีป้าย ไม่มียอดลูกหนี้ค้างชำระ รวมยอดลูกหนี้ค้างชำระที่ชำระเงินแล้ว จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 133,453.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.74

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและสำรวจข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3243

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3243

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0793

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ -ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี -ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.06

100 / 100
2
27.24

100 / 100
3
30.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **