ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50380000-3276

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงษ์พัฒน์ อินทรทรัพย์ โทร.02 3224667

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสวนหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป

50381000/50381000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรมประเพณีไทยอันดีงาม 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2. กิจกรรมการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา 3. กิจกรรมการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ครบตามวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และสำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือให้สำนักงานเขตส่งคืนงบประมาณดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้ครบตามวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และสำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือให้สำนักงานเขตส่งคืนงบประมาณดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมจัดงานวันแม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-17)

50.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-15)

45.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-15)

40.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินงดการชุมนุม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตามโครงการไม่้ป็นไปตามเป็าหมายที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตามโครงการไม่้ป็นไปตามเป็าหมายที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-12)

35.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลในการจัดงานวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-12)

30.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมจัดงานวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-13)

25.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมจัดงานวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 4 ธ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0781

ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **