ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี พ.ศ.2563 (โครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่) : 50380000-3294

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปริญญา ภูมิราช เบอร์โทร 02-3218694

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

50380300/50380300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ร้อยละ100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-17)

90.00

17/07/2563 : ดำเนินตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-06-16)

88.00

16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/ การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน จำนวน 2 จุด/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีประชาชนจำนวนมากได้ เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีประชาชนจำนวนมากได้ เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-04-23)

84.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำจุด check in

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-03-17)

82.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/ การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-19)

80.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/ การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art) การทำคอกกั้นผักตบชวา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงร่วมกับชุมชนริมคลองบางโคล่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสวนหลวงร่วมใจรักษ์ พิทักษ์คลองบางโคล่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ บริเวณริมคลองบางโคล่-บ้านป่า ซอยพัฒนาการ 32 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการจัดแข่งเรือเชื่อมความสามัคคี/กิจกรรมการวาดภาพระบายสี/กิจกรรมรักการอ่าน/พร้อมการแสดงบนเวที/นิทรรศการประวัติชุมชน/ การจัดแสดงเรือโบราณ/จุดเช็คอิน/ ภาพวาดศิลปะบนกำแพงตลอดแนวคลอง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และซุ้มจำหน่ายอาหารฮาลาล เครื่องดื่ม และสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณทางเดินริมคลอง และคลองบางโคล่ ตัดแต่งกิ่งไม้ วาดภาพศิลปะบนกำแพง (Street Art)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-13)

7.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0802

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **