ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย : 50380000-3307

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายยรรยง อำพันขาว และนายสมชาย โครตชนะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีมูลฝอยของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน มากมาย และชุมชนยังไม่มีความรู้ที่จะดำเนินการจัดเก็บทิ้งของเสียอัตรายเหล่านี้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดขยะของเสียอันจตรายภายในชุมชน ของพื้นที่เขตสวนหลวง อาทิ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น

50380600/50380600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะของเสียอันตรายภายในชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-04)

98.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตราย วันที่ 2 ส.ค. หมูบ้านนาราศิริ ซอยศรีนครินทร์ 20 วันที่ 9 ส.ค. หมู่บ้านเคหะนคร ซอยพัฒนาการ 50 และ 52 วันที่ 16 ส.ค. โรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง 8 แห่ง วันที่ 23 ส.ค. ชุมชนแหลมทองพัฒนา ซอยพัฒนาการ 30 วันที่ 30 ส.ค. ซอยพัฒนาการ 58 และหมู่บ้านเอื้อสุข จัดเก็บได้น้ำหนักรวม 3,520 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-13)

97.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน วันที่ 5 ก.ค. ชุมชนมุสสลิมพัฒนาบ้านป่า ซอยพัฒนาการ 20 แยก 9 วันที่ 12 ก.ค. ชุมชนวิเศษสุข ซอยพระรามเก้า 57/2 วันที่ 19 ก.ค. ชุมชน หมู่บ้านผกามาศ ซอยพัฒนาการ 29 วันที่ 26 ก.ค. ชุมชนสมานมิตรซอยรามคำแหง 4 จัดเก็บได้รมน้ำหนัก 3,550 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-15)

93.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกิจกรรม จัดเก็บขยะอันตราย ในชุมชน 7มิ.ย.63 ชุมชนพัฒนาคลองสะแก ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 , 14 มิ.ย. 63 ชุมชนนาคภาษิต ซอยพระรามเก้า 45 , 21 มิ.ย. 63 ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา ซอยอ่อนนุช 25 , 28 มิ.ย. 63 ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า ซอยอ่อนนุช 17 แยก 3 5 และ 7 จัดเก็บรวมน้ำหนักได้ 1,200 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-15)

90.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน วันที่ 3 พ.ค. ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม วันที่ 10 พ.ค. ชุมชนดารุ้ลอามีน วันที่ 17 พ.ค. หมู่บ้านเอื้อสุข วันที่ 24 พ.ค. ชุมชนโมราวรรณ 1 วันที่ 31 หมู่บ้านพรไพลิน รวมน้ำหนัก 1,520 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-13)

85.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน รวมได้น้ำหนัก 1,630 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-02)

80.00

ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ดังนี้ 1 มี.ค. 63 ชุมชนร่วมใจ อ่อนนุช 43 8 มี.ค. 63 ชุมชน ดาราฉาย อ่อนนุช 46 15 มี.ค. 63 ชุมชนธรรมานุรักษ์ ซอยศิริถาวร 22 มี.ค. 63 ชุมชนแสงสันติ ซอยพัฒนาการ 20 แยก 8 29 มี.ค. 63 ในซอยอ่อนนุช 17 แยก 4 6 8 และ 10 รวม น้ำหนักที่จัดเก็บได้ ในเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 2,650 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-12)

75.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มี.ค 63 ดำเนินการจัดเก็บขยะได้ 8.4 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 5.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-21)

70.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-20)

65.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนิการตามแผน โดยจัดเก็บขยะอันตรายตามชุมชนภายในพื้นที่เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-12-25)

62.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-23)

60.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำงานตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดวันเวลาสถานที่ดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานตามลำดับ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3307

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3307

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.35

100 / 100
2
5.04

100 / 100
3
8.52

100 / 100
4
15.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **