ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้า : 50380000-3308

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมชาย โคตรชนะ โทร.023224671

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองบึงบ้านม้า

50380600/50380600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองบึงบ้านม้า

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลอง ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้าและบริเวณริมคลอง ทางเดินริมคลอง ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-04)

97.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดบริเวณริมคลอง จัดเก็บวัชพืชในคลองและริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-13)

95.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำความสะอาดคลอง เก็บขยะ กำจัดวัชพืช บริเวณริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-15)

90.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ บริเวณริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-15)

85.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้า โดยจัดกิจกรรมเปิดป้ายเฉลิมพระเกีบรติฯ 50 เขต 50 คลอง พร้อมจิตอาสาร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณคลอง เก็บวัชพืช พื้นที่ริมคลอง ทาสีกำแพง ตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองริมบึงบ้านม้า ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-13)

80.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและกำจัดวัชพืชริมคลอง และในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-02)

70.00

พัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดวัชพืช ริมคลอง ความยาว รวม 800 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-12)

65.00

12/3/2563 : อยู่ระหว่างการล้างท่าเรือ กำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งไม้ริมคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองบึงบ้านม้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตามแผน การเก็บขยะในคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน โดยดำเนินการลอกคูคลองบึงบ้านม้าให้สะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-23)

10.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาดคลองบ้านม้า ประจำเดือนตุลาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดวันเวลาสถานที่ดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานตามลำดับ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **