ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจร : 50380000-3319

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหน้าบริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ออำนวยความสะดาก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนที่เดินข้ามถนน และประชาชนที่ใช้ยานพาหนะทั่วไป 2.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนที่เดินสัญจร และประชาชนที่ใช้ยานพานะทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมายในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนที่เดินสัญจร และประชาชนที่ใช้ยานพาหนะทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่นักเรียน ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง บริเวณหน้าโรงเรียน ทางข้าม จุดที่มีประชาชนสัญจรไปมาหนาแน่น เป็นประจำทุกวันท้ังช่วงเช้า และช่วงบ่าย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

08/07/2563 : เตรียมการวางแผนกำลังอัตราตามจุดต่างๆ เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-04)

65.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนปิดภาคเรียน ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-05)

60.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นช่วงเตรียมการ ขณะนี้โรงเรียนปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ยานพาหนะทั่วไป เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ บริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมาหนาแน่น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่่สายตรวจเทศกิจอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินข้ามถนน และใช้ยวดยานพาหนะทั่วไป ตามถนนต่างๆ ที่ได้รับการประสานจากสถานีตำรวจนครบาบท้องที่ ในเทศกาล วาระสำคัญต่างๆ เพิ่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองที่ใช้ยานพาหนะทั่วไป หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรประชาที่เดินสัญจร และประชาชนที่ใช้ยานพาหนะทั่วไป บริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมาหนาแน่น ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขต จำนวน 7 โรงเรียน ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตสวนหลวง ท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นเป็นประจำทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนที่เดินข้ามถนน เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามที่ได้รับการประสานจาก สน.ต่างๆ ในพื้นที่ หรือในเทศกาล วาระสำคัญต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3319

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3319

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **