ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50380000-3320

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงภัยหรือที่มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก โรงเรียน สะพานลอย อาคารร้างหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชน และมีสภาพไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมขึ้น

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่่ยงภัยต่างๆ 2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญรกรรมร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยของเขตสวนหลวง ได้แก่ อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า หลังป้ายรถประจำทางที่มีการติดต้ังตู้เขียว จำนวน 13 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา ดูแล เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ โดยออกตรวจท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่ตามพื้นที่เสี่่ยงภัย จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน ท้ังกลางวันและกลางคืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมที่ร้่ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ โดยออกตรวจท้ังกลางวันและกลาง วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสียงในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจท้ังกลางวันและกลางคืน วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อเฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเฝ้าระวัง ดูแล ตรวจตราให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ่น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ่้นได้ตลอดเวลา โดยออกตรวจ วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด ท้ังกลางวันและกลางคืน จำนวน 9 จุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆในพื้นที่เขต อาคารร้าง สะพานลอยคนข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 9 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 13 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่เปลี่ยว รกร้างว่างเปล่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสียงภัยต่าง ๆ จำนวน 13 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน และให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ่้นได้ตลอดเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน 13 จุด ได้แก่ อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า หลังป้ายรถประจำทางที่มีการติดต้ังตู้เขียว เพื่อดูแลเฝ้าระวังให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด ท้ังกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **