ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50380000-3320

สำนักงานเขตสวนหลวง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายวันลพ ไกรครุฑ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงภัยหรือที่มีประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก โรงเรียน สะพานลอย อาคารร้างหรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งอาจเป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉาชีพ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชน และมีสภาพไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองตลอด 24 ชั่วโมง จึงได้จัดทำโครงการการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมขึ้น

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่่ยงภัยต่างๆ 2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการก่ออาชญรกรรมร้ายแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยของเขตสวนหลวง ได้แก่ อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า หลังป้ายรถประจำทางที่มีการติดต้ังตู้เขียว จำนวน 13 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังให้ประชาชนในพื้นที่่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสียงภัยต่าง ๆ จำนวน 13 จุด โดยออกตรวจวันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด เป็นประจำทุกวัน และให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ่้นได้ตลอดเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน 13 จุด ได้แก่ อาคารร้าง สะพานลอยคนเดินข้าม ซอยเปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า หลังป้ายรถประจำทางที่มีการติดต้ังตู้เขียว เพื่อดูแลเฝ้าระวังให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด วันละ 3 คร้ัง/วัน/จุด ท้ังกลางวันและกลางคืนเป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **