ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50380000-3321

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองแห่งโอกาส ที่ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหาเลี้ยงครอบครัว ต้องตื่นแต่เช้าและกลับเข้าที่พักในเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางคร้ังไม่มีรถต้องเดินตามซอยเปลี่ยวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา มอบภารกิจให้สายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเกตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสียต่อชีวิแตและทรัพย์สินของประชาชน

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน 2.เพื่อเป็นการให้บริการปรระชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซ฿่งเป็นช่วงอันตราจ 3.เพื่อเป็นการดูแลและรักษษความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน 5.เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะห้แก้ไขได้ทันท่วงที 6.เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืนช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดสายตรวจเทศกิจให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้านพักในช่วงเวลากลางคืนให้ได้รับความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ประชาชนมีความอุ่นในที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจบริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับที่พักที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนให้ได้รับความปลอดภัยเพราะเป็นช่วงเวลาอันตราย หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที และประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจชุดกลางคืนอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะได้เข้าแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืนให้ได้รับความ ปลอดภัย หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที เป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกบริการประชาชนในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเป้นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่อาจขึ้นได้โดยเฉพะสตรีในเวลากลางคืน และบริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้านพักที่ไม่มีรถในช่วงกลางคืน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ประชาชนมีความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนเพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้แก้ไขได้ทันท่่วงที และให้บริการประชาชนที่ไม่มีรถกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนได้รับความปลอดภัย เป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนในเวลากลางคืน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้เข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อประชาชนได้รับความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในขณะที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนซึ่งถือเป็นช่วงอันตราย หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการบริการประชาชนที่เดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามถนน ซอยหรือที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านพักอาศัยที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนให้รับความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจบริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืน ตามถนนหรือซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนในเวลากลางคืนได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสียต่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพักได้รับความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืน ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืน และประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าท่ี่คอยดูแลและบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **