ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50380000-3321

สำนักงานเขตสวนหลวง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายวันลพ ไกรครุฑ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองแห่งโอกาส ที่ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหาเลี้ยงครอบครัว ต้องตื่นแต่เช้าและกลับเข้าที่พักในเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง หรือบางคร้ังไม่มีรถต้องเดินตามซอยเปลี่ยวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่ มีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา มอบภารกิจให้สายตรวจปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเกตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสียต่อชีวิแตและทรัพย์สินของประชาชน

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน 2.เพื่อเป็นการให้บริการปรระชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซ฿่งเป็นช่วงอันตราจ 3.เพื่อเป็นการดูแลและรักษษความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน 5.เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะห้แก้ไขได้ทันท่วงที 6.เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืนช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการบริการประชาชนที่เดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามถนน ซอยหรือที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านพักอาศัยที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนให้รับความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจบริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืน ตามถนนหรือซอยเปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่างๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจด้วยความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนในเวลากลางคืนได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสียต่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพักได้รับความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับที่พักในช่วงเวลากลางคืน ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืน และประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าท่ี่คอยดูแลและบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **