ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปอลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50380000-3322

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุปรสะงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกด้าน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสวนหลวงคอยเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อสร้างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน 3.2 ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจของกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน 3.3 ดำเนินการดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเืพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม ตรวจกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง ว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัย สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตของประชาชน ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่าง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้ังบริเวณจุดเสียงภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ตามพื้นที่เสียงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยออกตรวจตู้เขียว กล้องวงจรปิด (CCTV) ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างว่ามีชำรุดหรือไม่ หากพบให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจอออกตรวจเหตุการณ์ทั่วไป ตรวจกล้องวงจรปิด CCTV ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ ตรวจไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้ังในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน พื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกสำรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างที่ ติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ เป็นการป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง/วัน/จุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้้ังในบริเวณเสี่ยงภัยต่างๆ ดำเนินการดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน และตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้ังในบริเวณพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้ังตามจุดเสี่ยงต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน และดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเหตุการณ์ทั่วไป สภาพแวดล้อมและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ที่ติดต้ังในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชน และสร้างความมั่นใจในการดำเนินการชีวิตให้กับประชาชน และ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจ และสำรวจจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตว่ามีเพียงพอและยังใช้การได้อยู่หรือไม่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **