ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปอลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : 50380000-3322

สำนักงานเขตสวนหลวง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

นายวันลพ ไกรครุฑ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุปรสะงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกด้าน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสวนหลวงคอยเฝ้าระวังและตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อสร้างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง 2.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน 3.2 ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจของกล้องวงจรปิด CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดต้ังบริเวณจุดเสี่ยงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน 3.3 ดำเนินการดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเืพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเหตุการณ์ทั่วไป สภาพแวดล้อมและความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ที่ติดต้ังในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชน และสร้างความมั่นใจในการดำเนินการชีวิตให้กับประชาชน และ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจ และสำรวจจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตว่ามีเพียงพอและยังใช้การได้อยู่หรือไม่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **