ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อนชุมชน : 50380000-3324

สำนักงานเขตสวนหลวง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายวันลพ ไกรครุฑ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งนโยบายที่สำคัญหนึ่งคือ การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบเมือง ให้บริการประชาชน ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนที่อยู่ตามชุมชนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด สร้างความเป็นมิตร และความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน รวมท้ังการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจจากการบังคับการตามกฎหมายมาให้การบริการแก่ประชาชนแทน 2.เพื่อเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชนท้ีงหมดของพื้นที่เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจเพื่อนชุมชนออกตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและหาแนวทางแก้ไขได้ทุกจุด และเป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และเป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเดินเท้าตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจจากการบังคับการตามกฎหมาย และเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสียงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาความเดือร้อนของประชาชนในชุมชน เป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมท้ั้งหมดของพื้นที่เขต และทำความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเดินเท้าตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **