ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อนชุมชน : 50380000-3324

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวันลพ ไกรครุฑ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งนโยบายที่สำคัญหนึ่งคือ การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบเมือง ให้บริการประชาชน ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนที่อยู่ตามชุมชนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด สร้างความเป็นมิตร และความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน รวมท้ังการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจจากการบังคับการตามกฎหมายมาให้การบริการแก่ประชาชนแทน 2.เพื่อเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชนท้ีงหมดของพื้นที่เขตสวนหลวง

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจเพื่อนชุมชนออกตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหาและสร้างความเป็นมิตร และความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด และเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน เป็นการสร้างความเป็นมิตรและความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราตามชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและหาแนวทางแก้ไขได้ทุกจุด และเป็นการเฝ้าระวังลดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชนท้ังหมดของพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา รับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจจากการบังคับบัญชาตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนในพื้นที่เขต และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหากพบปัญหา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเดินเท้าออกตรวจตามชุมชนต่างๆในพื้นที่เขต เพื่อรับทราบปัญหาได้ทุกจุด และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศกิจต่อประชาชน และเป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชนอีกทางหนึ่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจตรวจเยี่ยมตามชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และเป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชนอีกทางหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตามชุมชนในพื้นที่เขต เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้ได้ทุกจุด เป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นทีเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและหาแนวทางแก้ไขได้ทุกจุด และเป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และเป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเดินเท้าตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจจากการบังคับการตามกฎหมาย และเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสียงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาความเดือร้อนของประชาชนในชุมชน เป็นการเฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมท้ั้งหมดของพื้นที่เขต และทำความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจเดินเท้าตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0789

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **