ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50380000-3325

สำนักงานเขตสวนหลวง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจรับผิดชอบหลักในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณถนน ทางเท้า ที่ประชาชนใช้สัญจรให้มีความสะอาด ร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม สำนักงานเขตสวนหลวงในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกรุงเทพมหานครต่อไป

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบายและปลอดภัย 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระราม ถนนพัฒนาการ ภายใต้กรอบนโยบาย 16 มาตรการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลักในพื้นที่เขตฯ โดยเฉพาะถนนจำนวน 2 สาย ที่ทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบาย และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลัก โดยเฉพาะถนนถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย ทำให้เขตสวนหลวงมีความสะอาด สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา และจัดระเบียบพื้นทีสาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ไม่มีหาบเร่-แผงลอย ไม่มีป้ายโฆษณา สิ่งปฏิกูล ไม่ต้ังวางกระถางต้นไม้ ฯลฯ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถใช้เส้นทางด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย และพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เป็นถนนในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอภาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใช้เส้นทางด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย และเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **