ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50380000-3325

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายคมชาญ แสงสุวรรณ์ โทร.023218697

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจรับผิดชอบหลักในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมุ่งหวังแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณถนน ทางเท้า ที่ประชาชนใช้สัญจรให้มีความสะอาด ร่มรื่น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม สำนักงานเขตสวนหลวงในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนนในพื้นที่เขตสวนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกรุงเทพมหานครต่อไป

50380900/50380900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบายและปลอดภัย 3.เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระราม ถนนพัฒนาการ ภายใต้กรอบนโยบาย 16 มาตรการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการจัดระเบียบถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-03)

95.00

03/09/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ตามถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย ทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-04)

90.00

04/08/2563 : จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราตามถนนต่างๆ ในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบายและปลดภัย โดยเฉพาะถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ที่ต้องดูแลเป็นพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ ถนนพระรมเก้า และถนนพัฒนาการ ให้เป็นพื้นที่ที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-08)

80.00

08/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่ตามถนนต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-04)

75.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนในพื้นที่ โดยเฉพาะถน 2 สายหลักที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ที่เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตบริเวณถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ซึ่งกำหนดให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ ถนนพระรามเก้าและถนนพัฒนาการ ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-02)

60.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกดำเนินการตรวจตรา ทำความสะอาดทางเท้า บริเวณถนนจำนวน 2 สาย คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-03)

45.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เป็นถนนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-03)

25.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลักในพื้นที่เขตฯ โดยเฉพาะถนนจำนวน 2 สาย ที่ทำการปรับปรุงพัฒนาเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวก สบาย และปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-05)

20.00

5/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลัก โดยเฉพาะถนนถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ให้สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย ทำให้เขตสวนหลวงมีความสะอาด สวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา และจัดระเบียบพื้นทีสาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย คือ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ ไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ไม่มีหาบเร่-แผงลอย ไม่มีป้ายโฆษณา สิ่งปฏิกูล ไม่ต้ังวางกระถางต้นไม้ ฯลฯ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถใช้เส้นทางด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย และพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-03)

10.00

3/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสายตรวจเทศกิจปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพ และจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนพระรามเก้า และถนนพัฒนาการ เป็นถนนในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอภาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใช้เส้นทางด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย และเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-0794

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **